Zatory lodowe na opolskich rzekach. Jak sytuacja wygląda w Koźlu? | 7DNI Zatory lodowe na opolskich rzekach. Jak sytuacja wygląda w Koźlu? - 7DNI

Zatory lodowe na opolskich rzekach. Jak sytuacja wygląda w Koźlu?

Służ­by woje­wo­dy zapew­nia­ją, że obec­nie w regio­nie nie ma zagro­że­nia powo­dzią, ale sytu­acja w nie­któ­rych miej­scach musi być sta­le moni­to­ro­wa­na.

Powo­dzie w okre­sie zimo­wym mogą być jesz­cze bar­dziej nie­bez­piecz­ne niż wio­sną czy latem. Powsta­ją w sytu­acji two­rze­nia się zato­rów lodo­wych. Od 10 lute­go br., na pole­ce­nie woje­wo­dy opol­skie­go Adria­na Czu­ba­ka, WCZK w Opo­lu pro­wa­dzi swe­go rodza­ju reko­ne­sans miejsc wyty­po­wa­nych jako poten­cjal­ne do utwo­rze­nia zato­rów lodo­wych na opol­skich rze­kach.

Na rze­kach Bry­ni­ca, Bud­ko­wi­czan­ka oraz Sto­bra­wa widocz­ny jest już lód brze­go­wy. Frag­men­ty lustra wody pokry­te są nie­mal w cało­ści pię­cio­cen­ty­me­tro­wym lodem. Na tę chwi­lę jed­nak na rze­kach tych nie wystę­pu­je zagro­że­nie powo­dzio­we. Sta­ny wód są usta­bi­li­zo­wa­ne lub opa­da­ją, co wska­zu­je na nie­za­kłó­co­ny prze­pływ wody.

Jak mówią służ­by woje­wo­dy, nie­po­ko­ić może jed­nak sytu­acja na rze­ce Mała Panew. W miej­scu tym na wyso­ko­ści mostu dro­go­we­go przy hucie szkła w miej­sco­wo­ści Jedli­ce, two­rzy się zator lodo­wo-śry­żo­wy ( czyt. począt­ko­wa postać lodu). Powsta­nie zato­ru może spo­wo­do­wać wzrost sta­nu wody.

- Sta­le moni­to­ru­je­my sytu­ację w regio­nie. Zja­wi­sko grub­szej pokry­wy lodo­wej poja­wi­ło się rów­nież na ślu­zach i kana­łach na rzecz Odrze – komen­tu­je Hen­ryk Fer­ster, dyrek­tor Wydzia­ły Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go w Opol­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim. Zja­wi­sko lodo­we wystę­pu­je rów­nież na Nysie Kłodz­kiej.

Woje­wo­da opol­ski oraz WCZK pozo­sta­ją w sta­łym kon­tak­cie ze służ­ba­mi oraz opol­ski­mi samo­rzą­da­mi. Jed­nak, jak pod­kre­śla woje­wo­da, na tę chwi­lę sytu­acja jest sta­bil­na. Odra w Koź­lu jest czę­ścio­wo zamar­z­nię­ta, ale na razie nie ma tutaj żad­nych zagro­żeń.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting