Zamienili przedszkole w karnawałowy pałac

2 lute­go w piąt­ko­we popo­łu­dnie Przed­szko­le nr 10 na osie­dlu Bla­chow­nia zamie­ni­ło się w bajecz­ny kar­na­wa­ło­wy pałac. Pięk­nie ude­ko­ro­wa­na sala balo­wa wita­ła pomy­sło­wo prze­bra­nych przed­szko­la­ków i ich rodzi­ców.

W tym roku po raz pierw­szy ten wyjąt­ko­wy, dłu­go wycze­ki­wa­ny dzień, nasi wycho­wan­ko­wie mogli spę­dzić ze swo­imi rodzi­ca­mi. Uro­czy­sty bal roz­po­czę­ła Pani Dyrek­tor, wita­jąc wszyst­kich przy­by­łych gości, a do wspól­nej zaba­wy zachę­cał wodzi­rej zespo­łu muzycz­ne­go Extri­me. Wszy­scy bawi­li się zna­ko­mi­cie! Oprócz plą­sów, tań­ców i zabaw inte­gra­cyj­nych były rów­nież kon­kur­sy spraw­no­ścio­we i zagad­ki muzycz­ne. Rado­ści nie było koń­ca a uśmiech nie zni­kał z twa­rzy mimo chwi­lo­we­go zmę­cze­nia. Dodat­ko­wą atrak­cją tego magicz­ne­go popo­łu­dnia była kawia­ren­ka, któ­ra zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez Radę Rodzi­ców. Każ­dy mógł odpo­cząć, sma­ku­jąc kar­na­wa­ło­wych wypie­ków przy­go­to­wa­nych przez mamy naszych przed­szko­la­ków. Młod­si uczest­ni­cy balu, zmę­cze­ni tań­cem, mogli odpo­cząć w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej na tę oka­zję sali zabaw. Każ­dy z uczest­ni­ków balu mógł zro­bić sobie pamiąt­ko­we zdję­cie pod­czas pro­fe­sjo­nal­nej sesji foto­gra­ficz­nej.
Mamy nadzie­ję, że ten wyjąt­ko­wo uda­ny bal, wpi­sze się na sta­łe w har­mo­no­gram naszych przed­szkol­nych corocz­nych imprez.

Nauczy­ciel­ki przed­szko­la: Beata Goluch i Anna Bia­lik

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting