Zaksa opublikowała stanowisko Klubu dotyczące meczu Ligi Mistrzów z Dynamo Moskwa

Na ofi­cjal­nej stro­nie ZAKSY poja­wił się dziś komu­ni­kat. Oto jego treść:

ZAKSA S.A. pra­gnie poin­for­mo­wać, że w obec­nej sytu­acji inwa­zji Rosji na tery­to­rium Ukra­iny, po kon­sul­ta­cji z wła­ści­cie­lem klu­bu Gru­pą Azo­ty ZAK S.A., nie widzi moż­li­wo­ści jakiej­kol­wiek rywa­li­za­cji z dru­ży­ną rosyj­ską – Dina­mo Moskwa w ramach Ligi Mistrzów.

Prze­ma­wia­ją za tym przede wszyst­kim wzglę­dy bez­pie­czeń­stwa uczest­ni­ków spo­tkań, nawet roz­gry­wa­nych na tere­nie neu­tral­nym oraz koniecz­ność soli­dar­nej posta­wy euro­pej­skiej rodzi­ny siat­kar­skiej wobec dra­ma­tu ukra­iń­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Pra­gnie­my też pod­kre­ślić, że nie obcią­ża­my winą rosyj­skich spor­tow­ców za dzia­ła­nia zbroj­ne ich władz wobec Ukra­iny.

Jed­no­cze­śnie zazna­cza­my, że decy­zja klu­bu nie ozna­cza rezy­gna­cji dru­ży­ny – Gru­pa Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le z udzia­łu w roz­gryw­kach siat­kar­skiej Ligi Mistrzów. Sta­no­wi­sko Klu­bu zosta­ło przed­sta­wio­ne Euro­pej­skiej Kon­fe­de­ra­cji Pił­ki Siat­ko­wej (CEV).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting