Zabił kobietę, a jej zwłoki ukrył w tapczanie

Według pro­ku­ra­tu­ry 27-let­ni miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la odpo­wia­da za zabój­stwo 29-let­niej miesz­kan­ki mia­sta. Został aresz­to­wa­ny na trzy mie­sią­ce.

Do zbrod­ni mia­ło dojść w jed­nym z wie­żow­ców na osie­dlu Pia­stów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Poli­cja i pro­ku­ra­tu­ra na razie nie ujaw­nia­ją zbyt wie­lu fak­tów i swo­ich usta­leń. Wia­do­mo, że 22 mar­ca dyżur­ny Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ode­brał zgło­sze­nie, że rodzi­na i zna­jo­mi nie mają kon­tak­tu z 29-let­nią kobie­tą. Poli­cjan­ci poje­cha­li do jej miej­sca zamiesz­ka­nia. W związ­ku z fak­tem, że na wezwa­nia nikt nie odpo­wia­dał, a drzwi były zamknię­te, funk­cjo­na­riu­sze wspól­nie ze stra­ża­ka­mi weszli siło­wo do loka­lu.

- W trak­cie spraw­dza­nia miesz­ka­nia mun­du­ro­wi zna­leź­li cia­ło mło­dej kobie­ty — poin­for­mo­wa­ła p.o. spe­cja­li­sty do spraw pra­so­wo-infor­ma­cyj­nych, st. sierż. Moni­ka Frąc­ko­wiak z KPP Kędzie­rzyn-Koź­le.

Funk­cjo­na­riu­sze pod nad­zo­rem pro­ku­ra­to­ra wyko­na­li nie­zbęd­ne czyn­no­ści pro­ce­so­we i zabez­pie­czy­li śla­dy. Prze­pro­wa­dzi­li tak­że oglę­dzi­ny z udzia­łem bie­głe­go leka­rza. Nato­miast cia­ło kobie­ty zosta­ło zabez­pie­czo­ne do sek­cji.

Jesz­cze tego same­go dnia kry­mi­nal­ni usta­li­li, że podej­rze­wa­ny może prze­by­wać na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, gdzie został zatrzy­ma­ny.

- Zebra­ny przez naszych śled­czych mate­riał dowo­do­wy pozwo­lił na przed­sta­wie­nie mu zarzu­tu zabój­stwa. Sąd zasto­so­wał wobec męż­czy­zny trzy­mie­sięcz­ny areszt tym­cza­so­wy. Teraz 27-lat­ko­wi gro­zi kara doży­wot­nie­go pozba­wie­nia wol­no­ści — doda­ła st. sier­żant Frąc­ko­wiak.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting