Za nieoddanie książki do biblioteki znów będą kary

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na przy­wra­ca sank­cje za nie­ter­mi­no­we odda­wa­nie ksią­żek.

Kary zosta­ły wstrzy­ma­ne z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Cho­dzi­ło o to, aby naj­pierw czy­tel­ni­ków w ogó­le zatrzy­mać w domach, a póź­niej aby nie wywo­ły­wać na nich pre­sji do odwie­dza­nia MBP.

Teraz tary­fa ulgo­wa się już jed­nak koń­czy. “Sza­now­ni Czy­tel­ni­cy, infor­mu­je­my, że od 7 wrze­śnia 2020 r. nali­cza­ne będą ponow­nie opła­ty za prze­trzy­ma­nie zbio­rów zgod­nie z Regu­la­mi­nem korzy­sta­nia ze zbio­rów i usług Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.” — prze­ka­za­ła Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w spe­cjal­nym komu­ni­ka­cie.

Za prze­trzy­ma­nie książ­ki o tydzień ponad ter­min trze­ba zapła­cić 1,5 zł. W przy­pad­ku płyt CDDVD staw­ka wyno­si 1,50 zł za dzień.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting