Za nami czwarta edycja programu Ambasador Marki Grupa Azoty

Webi­na­ria w ramach Aka­de­mii Gru­py Azo­ty, cykle edu­ka­cyj­ne „che­mia od kuch­ni” oraz współ­or­ga­ni­za­cja kra­jo­wych eli­mi­na­cji Word­Skills Poland – to naj­waż­niej­sze pro­jek­ty, któ­re uda­ło się zre­ali­zo­wać w ramach tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty. Pod­czas ponad pół roku wspól­nych dzia­łań, Amba­sa­do­ro­wie Mar­ki wzmac­nia­li pozy­tyw­ny wize­ru­nek Gru­py Azo­ty w śro­do­wi­skach aka­de­mic­kich.

W roku aka­de­mic­kim 2020/2021 lider bran­ży nawo­zo­wo-che­micz­nej repre­zen­to­wa­ny był na kra­jo­wych uczel­niach przez czte­rech amba­sa­do­rów, wybra­nych spo­śród kil­ku­dzie­się­ciu chęt­nych. Amba­sa­do­ra­mi Mar­ki Gru­pa Azo­ty byli: dok­to­rant­ka Wik­to­ria Tomal (Poli­tech­ni­ka Kra­kow­ska) – wybra­na przez Gru­pę Azo­ty S.A oraz stu­den­ci Michał Tol­ko (Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski) – wybra­ny przez Gru­pę Azo­ty Poli­ce, Kata­rzy­na Tutaj (Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska) – wybra­na przez Gru­pę Azo­ty Puła­wy i Mag­da­le­na Zawadz­ka (Poli­tech­ni­ka Ślą­ska) – wybra­na przez Gru­pę Azo­ty Kędzie­rzyn.

– W Gru­pie Azo­ty dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z tego, że pro­ces zdo­by­wa­nia naj­lep­szych pra­cow­ni­ków roz­po­czy­na się już na eta­pie stu­diów. Jeste­śmy jed­ną z klu­czo­wych grup kapi­ta­ło­wych bran­ży nawo­zo­wo-che­micz­nej w Euro­pie i zale­ży nam na pozy­ski­wa­niu kadry, któ­ra spro­sta wyzwa­niom, jakie sta­wia przed nami rynek. Pro­gra­my takie jak Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty pozwa­la­ją stu­den­tom i dok­to­ran­tom poznać spe­cy­fi­kę funk­cjo­no­wa­nia naszej Gru­py, a nam wyło­nić przy­szłe talen­ty – mówi Tomasz Hinc, Pre­zes Zarzą­du Gru­py Azo­ty S.A.

W ramach poszcze­gól­nych pro­jek­tów zre­ali­zo­wa­nych pod­czas Pro­gra­mu, Amba­sa­do­ro­wie byli m.in. odpo­wie­dzial­ni za cykl webi­na­riów Aka­de­mia Gru­py Azo­ty. Pod­czas spo­tkań onli­ne oma­wia­ne były takie zagad­nie­nia jak współ­pra­ca ze star­tu­pa­mi, pla­no­wa­nie nowych pro­duk­tów, czy inno­wa­cje na pozio­mie labo­ra­to­ryj­nym.

– War­to przy­po­mnieć, że pol­ską che­mię po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści two­rzy­li tacy wybit­ny che­mi­cy jak Igna­cy Mościc­ki i Euge­niusz Kwiat­kow­ski. Pierw­szy z nich był twór­cą naszych zakła­dów, budow­ni­czym pol­skie­go prze­my­słu che­micz­ne­go. Z kolei Euge­niusz Kwiat­kow­ski był dyrek­to­rem fabryk w Tar­no­wie i Cho­rzo­wie. Oby­dwaj swo­ją pasję che­micz­ną odkry­li będąc mniej wię­cej w tym wie­ku, co nasi Amba­sa­do­ro­wie. Set­ki godzin spę­dza­li w labo­ra­to­rium, byli wyna­laz­ca­mi. Wie­rzę, że nasi Amba­sa­do­rzy już nie­dłu­go na sta­łe zwią­żą się z Gru­pą Azo­ty i wpi­szą się tym samym w szta­fe­tę poko­leń two­rzą­cą pol­ską che­mię – pod­kre­śla dr Grze­gorz Kądzie­law­ski, Wice­pre­zes Zarzą­du Gru­py Azo­ty S.A.

Zwień­cze­niem wspól­nych dzia­łań była współ­or­ga­ni­za­cja eli­mi­na­cji kra­jo­wych World­Skills Poland w Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­wym Gru­py Azo­ty w Tar­no­wie. Zwy­cięz­ca eli­mi­na­cji będzie repre­zen­to­wać Pol­skę na zawo­dach World­Skills w Szan­gha­ju 2022 roku.

– Uczest­nic­two w pro­gra­mie Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty to przede wszyst­kim nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da, cie­ka­we pro­jek­ty i moż­li­wość współ­pra­cy z eks­per­ta­mi z bran­ży nawo­zo­wo-che­micz­nej. Cie­szę się, że mia­łam moż­li­wość pro­mo­wa­nia mar­ki Gru­pa Azo­ty wśród stu­den­tów i dok­to­ran­tów. Pod­czas Pro­gra­mu mogłam z bli­ska zoba­czyć jak wyglą­da współ­pra­ca z naj­lep­szy­mi w bran­ży. To moty­wa­cja do dal­sze­go dzia­ła­nia i bez­cen­na pomoc przy wybo­rze naj­lep­szej ścież­ki roz­wo­ju – mówi Kata­rzy­na Tutaj, Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting