» Takie odwierty ukazują prawdę – mówi radny Masalski.

Za al. Jana Pawła II urzędnicy powinni trafić do prokuratury

Do takich wnio­sków doszedł zespół kon­tro­l­ny rady mia­sta, bada­ją­cy prze­bieg naj­waż­niej­szej miej­skiej inwe­sty­cji dro­go­wej ubie­głe­go roku.

Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy pro­to­kół z tej kon­tro­li. Wyni­ka z nie­go, że od kwiet­nia do listo­pa­da 2017 r. w obec­no­ści inspek­to­ra nad­zo­ru, zespół kon­tro­l­ny prze­by­wał w miej­scy robót, obser­wu­jąc zry­wa­nie sta­rej war­stwy dro­gi, aż do jej grun­to­we­go kory­ta. Następ­nie obser­wo­wa­no wykła­da­nie jej kolej­ny­mi war­stwa­mi, w tym kamien­nym tłucz­niem.

– Na tym eta­pie zaob­ser­wo­wa­no iż pomię­dzy kamie­nia­mi znaj­do­wa­ły się ziar­na żuż­la węglo­we­go oraz inne kamie­nie zde­cy­do­wa­nie róż­nią­ce się wizu­al­nie od mate­ria­łu pod­sta­wo­we­go, z któ­re­go wyko­ny­wa­no pod­bu­do­wę dro­gi – rela­cjo­nu­je prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu Ryszard Masal­ski.

We wska­za­nych miej­scach na proś­bę zespo­łu kon­tro­l­ne­go spraw­dza­no gru­bość war­stwy kamien­nej, któ­ra – jak czy­ta­my w pro­to­ko­le – odpo­wia­da­ła zapi­som pro­jek­to­wym. 23 listo­pa­da 2017 r. rad­ni uczest­ni­czy­li w wyzna­czo­nym na ten dzień bada­niu prze­kro­ju asfal­to­wej czę­ści dro­gi – na wyso­ko­ści Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Odwier­ty były wyko­ny­wa­ne przez fir­mę zewnętrz­ną, w miej­scach wska­za­nych przez zespół kon­tro­l­ny w obec­no­ści inspek­to­ra nad­zo­ru oraz kie­row­ni­ka budo­wy. Gru­bość wał­ka kon­tro­l­ne­go na ron­dzie odpo­wia­da­ła gru­bo­ści pro­jek­to­wej.

– Ale w pierw­szym odwier­cie, na odcin­ku od ron­da do uli­cy Woj­ska Pol­skie­go, pobra­na prób­ka asfal­tu mia­ła gru­bość 17cm, czy­li o 5 cm mniej niż zakła­dał pro­jekt – wyja­śnia Ryszard Masal­ski. W dru­gim odwier­cie na tym samym odcin­ku dro­gi lecz kil­ka­na­ście metrów dalej, pobra­na prób­ka asfal­tu mia­ła gru­bość 18 cm, czy­li 4 cm mniej niż prze­wi­dy­wa­ła doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa.
Przy­po­mnij­my, że po wyj­ściu na jaw tych nie­do­ró­bek, urząd mia­sta zle­cił kato­wic­kie­mu Biu­ru Pro­jek­tów Budow­nic­twa Komu­nal­ne­go (BPBK), któ­re opra­co­wa­ło doku­men­ta­cję będą­cą pod­sta­wą prze­bu­do­wy al. Jana Paw­ła II, opra­co­wa­nie ana­li­zy, na ile odstęp­stwa od pro­jek­tu wpły­wa­ją na wła­ści­wo­ści użyt­ko­we dro­gi.

Ana­li­zę BPBK wyko­na­no przy zało­że­niu że gru­bość war­stwy ście­ral­nej wyno­si 4cm, gru­bość war­stwy wią­żą­cej wyno­si 8cm, gru­bość pod­bu­do­wy zasad­ni­czej wyno­si 7 cm, gru­bość pod­bu­do­wy z kru­szy­wa kamien­ne­go wyno­si 23 cm” – czy­ta­my w pro­to­ko­le zespo­łu kon­tro­l­ne­go. I dalej: „Z uwa­gi na to że ana­li­zy doko­na­no na pod­sta­wie wyni­ków pocho­dzą­cych z nie ujaw­nia­nych i nie potwier­dzo­nych badań, powsta­ją poważ­ne wąt­pli­wo­ści co do wia­ry­god­no­ści wyni­ków przed­mio­to­wej ana­li­zy, a tak­że podej­rze­nia prób mani­pu­la­cji i wpły­wa­nia na wyni­ki opi­nii”. Ponad­to zespół kon­tro­l­ny zwra­ca uwa­gę, że nawet przy tych zało­że­niach auto­rzy opi­nii potwier­dza­ją przy­dat­ność dro­gi, lecz warun­ki okre­śla­ją jako „pro­go­we”.

– Nale­ży zatem domnie­my­wać że przy uwzględ­nie­niu wyni­ków pró­bek z odwier­tów kon­tro­l­nych z 23 listo­pa­da warun­ki te zosta­ły­by znacz­nie prze­kro­czo­ne – pod­kre­śla Grze­gorz Mate­ja, czło­nek zespo­łu kon­tro­l­ne­go. – Nie bez zna­cze­nia wyda­je się rów­nież fakt iż w opra­co­wa­niu BPBK przy­ję­to zało­że­nie, iż Ale­ją Jana Paw­ła II poru­szać się będą jedy­nie samo­cho­dy oso­bo­we, komu­ni­ka­cja miej­ska oraz samo­cho­dy cię­ża­ro­we o śred­nim tona­żu, dowo­żą­ce towar do skle­pów przy alei Jana Paw­ła II – doda­je.

Tym­cza­sem ale­ja Jana Paw­ła II nie posia­da ogra­ni­cze­nia dopusz­czal­nej masy cał­ko­wi­tej pojaz­dów, a zatem w przy­pad­ku zato­ru na obwod­ni­cy mia­sta sta­no­wić będzie jedy­ny ciąg komu­ni­ka­cyj­ny łączą­cy obie czę­ści mia­sta i sta­no­wią­cy dojazd do auto­stra­dy A4. O tym, że dro­ga nie speł­nia okre­ślo­nych w opra­co­wa­niu „warun­ków brze­go­wych” prze­ko­nu­ją m.in. poja­wia­ją­ce się w jej nawierzch­ni po zale­d­wie sze­ściu tygo­dniach użyt­ko­wa­nia dziu­ry.

Nie­do­ró­bek i wąt­pli­wo­ści jest znacz­nie wię­cej, a winę za nie – zda­niem zespo­łu kon­tro­l­ne­go – pono­szą urzęd­ni­cy pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej, któ­rzy nie dopeł­ni­li obo­wiąz­ków nad­zo­ru nad wyko­naw­cą w stop­niu, gwa­ran­tu­ją­cym pra­wi­dło­wy prze­bieg prac i odpo­wied­nie wyko­na­nie nowej dro­gi.

Dla­te­go zespół kon­tro­l­ny posta­no­wił w kon­klu­zji swe­go pro­to­ko­łu zapro­po­no­wać wystą­pie­nie „do pro­ku­ra­tu­ry z zawia­do­mie­niem o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa, pole­ga­ją­ce­go na nara­że­niu na stra­tę inte­re­su publicz­ne­go, to jest gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le poprzez dopusz­cze­nie do użyt­ko­wa­nia wadli­wie wyko­na­nej inwe­sty­cji dro­go­wej (alei Jana Paw­ła II na odcin­ku od uli­cy Miłej do uli­cy Woj­ska Pol­skie­go) przez inwe­sto­ra, to jest Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le”.

Pod pro­to­ko­łem i jego kon­klu­zją pod­pi­sa­li się rad­ni Ryszard Masal­ski oraz Grze­gorz Mate­ja. Trze­ci czło­nek zespo­łu – Michał Nowak z powią­za­nej z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej – odmó­wił pod­pi­sa­nia pro­to­ko­łu.

REKLAMA3 thoughts on “Za al. Jana Pawła II urzędnicy powinni trafić do prokuratury

  1. Marek

    Dla­cze­go tyl­ko obser­wo­wa­li, a nic nie dzia­ła­li? A teraz takie opi­nie! To nasza Pol­ska wła­śnie!

  2. T.A.K

    Nie znam , ale ufam że jest zro­bio­ne nale­ży­cie . Jeże­li cho­dzi o tego pana , to się orien­tu­ję że cho­dzi mu oto aby zaist­nieć.

  3. Ryszard Masalski

    1) Kon­tro­la ma swo­ją pro­ce­du­rę. Teraz przy­cho­dzi czas jej omó­wie­nia i wystą­pie­nia pokon­trol­ne­go. Wcze­śniej postu­lo­wa­łem o zerwa­nie nawierzch­ni, ale UM posta­no­wił dro­gę oddać do użyt­ko­wa­nia. 2) Ufność to jed­no a fak­ty to dru­gie. Asfalt miał mieć gru­bość 22 cm, miał o 4 – 5 cm mniej. Pisze się o mnie nie w kate­go­rii pro­mo­cji oso­by, ale w ramach opi­su zda­rze­nia, któ­re powsta­ło wsku­tek mojej docie­kli­wo­ści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting