Z Pucharem Polski złożyli wizytę w Grupie Azoty ZAK S.A.

30 stycz­nia zdo­byw­cy Pucha­ru Pol­ski 2019 – dru­ży­na ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le odwie­dzi­ła Głów­ne­go Spon­so­ra. Pod­czas wizy­ty cała dru­ży­na i sztab spo­tka­li się z zarzą­dem Gru­py Azo­ty ZAK S.A., któ­ry w imie­niu azo­to­wych kibi­ców podzię­ko­wał i pogra­tu­lo­wał ostat­nie­go suk­ce­su. Zarząd Spół­ki z rąk siat­ka­rzy otrzy­mał pamiąt­ko­wy mini Puchar Pol­ski na wzór praw­dzi­we­go tro­feum.
Dzię­ki uprzej­mo­ści zawod­ni­ków ZAKSY pra­cow­ni­cy mie­li moż­li­wość zro­bie­nia pamiąt­ko­we­go zdję­cia z Pucha­rem Pol­ski, a przed budyn­kiem dyrek­cji wier­ni kibi­ce klu­bu zgo­to­wa­li naszym mistrzom grom­kie bra­wa i wspól­nie z dru­ży­ną zapo­zo­wa­li do pamiąt­ko­we­go zdję­cia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting