Wystawę „Historia Biblii” w Galerii Sztuk Wszelakich można odwiedzać do 30 września

W minio­ny czwar­tek 6 wrze­śnia 2018 roku, w Gale­rii Sztuk Wsze­la­kich przy ul. Al. Jana Paw­ła II, odbył się wer­ni­saż wysta­wy „Histo­ria Biblii”. Rolę gospo­da­rza peł­nił pro­boszcz para­fii ewan­ge­lic­ko – augs­bur­skiej w Kędzie­rzy­nie ks. Dariusz Dawid. Orga­ni­za­to­ra­mi wysta­wy byli: Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Fun­da­cja Are­opag oraz Kościół Ewan­ge­lic­ko – Augs­bur­ski w Kędzie­rzy­nie.

Na uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy zapro­szo­no księ­dza Mar­ka Uglo­rza, pro­fe­so­ra Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie, któ­ry wygło­sił wykład pt. „W tej biblio­te­ce jesteś naj­waż­niej­szym boha­te­rem”.

Biblia nie powsta­ła przez przy­pa­dek – mówił ks. prof. Marek Uglorz – Ona powsta­ła celo­wo, w kon­kret­nym śro­do­wi­sku. War­to czy­tać te tek­sty, bo w nich jest nie­sa­mo­wi­ta mądrość, nawet gdy­by ktoś nie był reli­gij­ny – dodał.

Dal­szą część spo­tka­nia popro­wa­dził Dariusz Czysz­czoń, Pre­zes Fun­da­cji Are­opag, któ­ra przy­go­to­wa­ła wysta­wę. Słu­cha­cze mie­li moż­li­wość prze­śle­dze­nia 3500 lat histo­rii Pisma Świę­te­go od ręko­pi­sów odkry­tych w Qum­ran, przez Sep­tu­agin­tę, Wul­ga­tę aż do cza­sów, gdy prze­tłu­ma­czo­na zosta­ła na języ­ki naro­do­we i stoi na pół­kach naszych biblio­te­czek. Każ­dy z uczest­ni­ków wykła­du mógł wziąć do ręki papi­rus czy skó­rę zwie­rzę­cą na któ­rej spi­sa­no świę­te sło­wa, zoba­czyć repli­ki kamien­nych tablic z dzie­się­cior­giem przy­ka­zań i licz­ne reprin­ty Biblii. Moż­na było rów­nież spraw­dzić w dło­niach cię­żar „ 30 – tu Juda­szo­wych srebr­ni­ków”. Wśród kil­ku­na­stu współ­cze­snych reprin­tów zna­la­zła się m.in. Biblia Guten­ber­ga z 1455 roku, pierw­sza wydru­ko­wa­na książ­ka, będą­ca jed­ną z wer­sji Wul­ga­ty.

Wysta­wę przy­go­to­wa­no głów­nie z myślą o mło­dzie­ży, aby przy­bli­żyć jej całość histo­rii powsta­nia Pisma Świę­te­go. Bar­dzo ogra­ni­czo­ne pro­gra­my szkol­ne pozwa­la­ją bowiem zgłę­bić jedy­nie frag­men­ty tej histo­rii.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting