Wymiana oświetlenia ruszyła na dobre

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu trwa LED-owa rewo­lu­cja: dotych­cza­so­we, ener­go­chłon­ne latar­nie sodo­we zastę­po­wa­ne są przez nowo­cze­sne lam­py.

W sumie w całym mie­ście doli­czy­my się 6782 latar­ni. Mimo że za oświe­tle­nie ulic po zmro­ku odpo­wia­da gmi­na, nie wszyst­kie punk­ty są jej wła­sno­ścią. 42 proc. słu­pów zarzą­dza jed­na ze spół­ek ener­ge­tycz­nych, czy­li samo­rząd odpo­wia­da za nie­speł­na czte­ry tysią­ce lamp. Reali­zo­wa­na moder­ni­za­cja obej­mie tyl­ko miej­ską infra­struk­tu­rę. Za kil­ka tygo­dni nowe opra­wy będą sta­no­wić ponad 86 proc. całe­go sta­nu. Przy oka­zji znik­nie też pół tysią­ca sta­rych beto­no­wych słu­pów, któ­re zosta­ną zastą­pio­ne nowy­mi. War­tość zada­nia jest impo­nu­ją­ca, wyno­si 5,35 milio­na zło­tych. Więk­szość tej kwo­ty zapła­ci Unia Euro­pej­ska, gdyż mia­sto uzy­ska­ło 75-pro­cen­to­we dofi­nan­so­wa­nie z jej fun­du­szy. Wymia­na opraw już się roz­po­czę­ła i potrwa do koń­ca kwiet­nia. Inwe­sty­cja będzie reali­zo­wa­na na 160 uli­cach, czy­li nowe latar­nie poja­wią się na nie­mal wszyst­kich osie­dlach.

Tech­no­lo­gia ledo­wa nie jest nowo­ścią w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Już pod­czas dużych remon­tów dro­go­wych reali­zo­wa­nych w ostat­nich latach (ul. Koziel­ska, al. Jana Paw­ła II) samo­rząd zain­we­sto­wał w nowo­cze­sne i ener­go­osz­częd­ne roz­wią­za­nia. W sumie w całym mie­ście są 883 opra­wy ledo­we. Mia­sto chce pójść krok dalej i powięk­szyć ten stan o dodat­ko­we 2504 lam­py.

– Dzię­ki temu do wymia­ny w przy­szło­ści pozo­sta­nie zale­d­wie 546 prze­sta­rza­łych opraw sodo­wych. Mia­sto już teraz ubie­ga się o kolej­ne dofi­nan­so­wa­nie na ten cel – infor­mu­ją urzęd­ni­cy.
W mię­dzy­cza­sie trwa­ją roz­mo­wy ze spół­ką ener­ge­tycz­ną, aby ta rów­nież zain­we­sto­wa­ła w ledy. W tej spra­wie został już pod­pi­sa­ny list inten­cyj­ny, co napa­wa nadzie­ją, że w nie­od­le­głej przy­szło­ści w całym Kędzie­rzy­nie-Koź­lu docze­ka­my się nowo­cze­snych latar­ni.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting