Wspólne przedsięwzięcie na pomoc Ukraińcom

Fir­ma Jana Fedo­ro­wi­cza we współ­pra­cy z woje­wo­dą i Gru­pą Azo­ty ZAK S.A. zapew­ni­ła zor­ga­ni­zo­wa­ny trans­port dla pra­cow­ni­ków z Ukra­iny, któ­rzy wcho­dzą w nasz rynek pra­cy.

Opo­la­nie przez ostat­nie kil­ka tygo­dni poka­za­li wiel­ka ser­ca i prze­ka­za­li set­ki, jeśli nie tysią­ce ton darów dla pogrą­żo­nej w woj­nie Ukra­iny. Teraz uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać logi­stycz­nie trans­port dla pra­cow­ni­ków z Ukra­iny, któ­rzy wcho­dzą na nasz rynek pra­cy.

- Opolsz­czy­zna odpo­wia­da na wyzwa­nia, któ­re sta­wia przed nami sytu­acja za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań, jakie obec­nie sto­ją przed nami, jest nie tyl­ko przyj­mo­wa­nie uchodź­ców, ale też zaofe­ro­wa­nie im miejsc pra­cy, wspar­cie finan­so­we. W koor­dy­na­cji dzia­łań poma­ga­ją opol­scy przed­się­bior­cy, ofe­ru­ją­cy m.in. trans­port – wyja­śnia woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

Woje­wo­da wspól­nie z Gru­pą Azo­ty ZAK S.A. szu­kał moż­li­wo­ści zapew­nie­nia uchodź­com dojaz­du z punk­tu recep­cyj­ne­go w Opo­lu do miejsc doce­lo­wych, gdzie otrzy­ma­li schro­nie­nie. Pomoc zaofe­ro­wa­ła fir­ma Usłu­gi Trans­por­to­we Jan Fedo­ro­wicz z sie­dzi­bą w Górecz­nie (pow. prud­nic­ki), któ­rą z che­micz­ną Gru­pą Azo­ty łączy wspar­cie siat­kar­skich mistrzów – Gru­py Azo­ty ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le.

Fir­ma Jana Fedo­ro­wi­cza w naj­bar­dziej inten­syw­nym okre­sie – pierw­szych dwóch tygo­dniach dzia­ła­nia punk­tu recep­cyj­ne­go – orga­ni­zo­wa­ła bez­płat­nie trans­por­ty na tere­nie woje­wódz­twa opol­skie­go. Prze­jaz­dy dwo­ma busa­mi odby­wa­ły się od ponie­dział­ku do nie­dzie­li przez dwa­na­ście godzin dzien­nie, a cza­sem rów­nież w godzi­nach noc­nych, gdy zacho­dzi­ła pil­na potrze­ba.

Gru­pa Azo­ty ZAK od począt­ku woj­ny na Ukra­inie wspie­ra finan­so­wo Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej oraz orga­ni­zu­je na tere­nie zakła­du zbiór­ki pomo­co­we. Z ini­cja­ty­wy pra­cow­ni­ków spół­ki reali­zo­wa­nych jest tak­że wie­le ini­cja­tyw oddol­nych.

- Odda­je­my do dys­po­zy­cji wszel­kie nasze wszel­kie zaso­by, któ­re mogą ode­grać rolę w tym olbrzy­mim i trud­nym przed­się­wzię­ciu, jakim jest pomoc uchodź­com w naszym regio­nie. Postrze­ga­my to jako obo­wią­zek wzglę­dem spo­łe­czeń­stwa. Podob­nie jak w decy­du­ją­cych momen­tach wal­ki z pan­de­mią, tak i teraz woje­wo­da opol­ski może na nas liczyć – dekla­ru­je Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting