Wracają czwartkowe spływy kajakowe

Atrak­cje dla miło­śni­ków aktyw­ne­go wypo­czyn­ku szy­ku­je Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji.

Kędzie­rzyn-Koź­la ma wyjąt­ko­we szczę­ście, że leży nad malow­ni­czy­mi rze­ka­mi Kłod­ni­cą i Odrą oraz dodat­ko­wo nad Kana­łem Gli­wic­kim. Dla­te­go od kil­ku lat roz­wi­ja się u nas tury­sty­ka rzecz­na, głów­nie na kaja­kach.

Od 6 czerw­ca MOSiR zapra­sza chęt­nych do udzia­łu w Czwart­ko­wych spły­wach kaja­ko­wych.

- Rusza­my z przy­sta­ni przy Sta­dio­nie Spor­to­wym “Kuź­nicz­ka” o godz. 16.30, spływ koń­czy się na przy­sta­ni Szkwał w Koź­lu — infor­mu­je Anna Prus z MOSiR. — Czas spły­wu ok. 2 godzin. Wypo­ży­cze­nie kaja­ka zgod­nie z cen­ni­kiem: — 15,00 zł za jeden kajak. Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o wcze­śniej­sze zapi­sy do czwart­ku do godz. 12.00 pod nr tel. 669 896 536.

Wszy­scy uczest­ni­cy spły­wu zobo­wią­za­ni są do pły­nię­cia w zapię­tej kami­zel­ce (kami­zel­ka powin­na być zało­żo­na pra­wi­dło­wo i ści­śle przy­le­gać do cia­ła). Pod­czas spły­wu nie wol­no spo­ży­wać napo­jów alko­ho­lo­wych lub wsia­dać do kaja­ka pod wpły­wem alko­ho­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting