Wojewoda podziękował medykom z kozielskiego szpitala

Przed­sta­wi­ciel rzą­du doce­nił ich wkład w wal­kę z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa.

Koziel­ski szpi­tal przez ponad rok cza­su brał na sie­bie potęż­ny cię­żar wal­ki z nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi pan­de­mii. Jako szpi­tal covi­do­wy przyj­mo­wał naj­wię­cej pacjen­tów zakaź­nych i leczył naj­trud­niej­sze przy­pad­ki. Wiel­ki wkład w pra­cę SP ZOZ-u w tych arcy­trud­nych warun­kach mie­li przed­sta­wi­cie­le per­so­ne­lu medycz­ne­go.

Woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski spo­tkał się z zało­gą szpi­ta­la i oso­bi­ście podzię­ko­wał im za ofiar­ność i cięż­ką pra­cę w ostat­nich mie­sią­cach. — Dzię­ku­ję wam za poświę­ce­nie i pro­fe­sjo­na­lizm, jakim się wyka­za­li­ście — mówił do medy­ków Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

Spo­tka­nie było dosko­na­łą oka­zją do roz­mów z Dyrek­cją Szpi­ta­la oraz Przed­sta­wi­cie­la­mi kadry pra­cow­ni­czej, w tym Kie­row­nic­twem Oddzia­łu Wewnętrz­ne­go nt. funk­cjo­no­wa­nia Szpi­ta­la i pra­cy w cza­sie epi­de­mii” — pod­kre­ślo­no na ofi­cjal­nym pro­fi­lu face­bo­oko­wym woje­wo­dy opol­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting