Wojewoda opolski o akcji posłów Koalicji Obywatelskiej: “Pierdolety” i “wymiociny”

Adrian Czu­bak w ostrych sło­wach skry­ty­ko­wał “Czar­ną księ­gę 5 lat rzą­dów PiS”.

Przed­sta­wi­ciel rzą­du na Opolsz­czy­znę odniósł się do akcji posłów Toma­sza Kostu­sia i Witol­da Zemba­czyń­skie­go z Koali­cji Oby­wa­tel­skiej. Par­la­men­ta­rzy­ści pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej przed Urzę­dem Woje­wódz­kim kry­tycz­nie pod­su­mo­wa­li 5 lat rzą­dów Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy. Przy­nie­śli ze sobą “Czar­ną księ­gę”. Na 170 stro­nach skry­ty­ko­wa­li dzia­ła­nia rzą­du i woje­wo­dy doty­czą­ce służ­by zdro­wia, edu­ka­cji, kwe­stio­no­wa­li też stan pra­wo­rząd­no­ści.

W śro­dę woje­wo­da Adrian Czu­bak zor­ga­ni­zo­wał swo­ją kon­fe­ren­cję na któ­re­go w dosad­nych sło­wach odniósł się do akcji par­la­men­ta­rzy­stów Koali­cji Oby­wa­tel­skiej.

- Na 74 stro­nie tych wymio­cin zna­la­złem zna­la­złem sie­dem razy wska­za­nie błę­dów po stro­nie woje­wo­dy. Każ­dy ma pra­wo pisać, ale to jest baj­ko­pi­sar­stwo — mówił pod­czas śro­do­wej kon­fe­ren­cji woje­wo­da Czu­bak.

Dodał, że jeden z posłów jest zna­ny z tego, że “przy­pa­la nale­śni­ki”, a dru­gi, że “potra­fi tre­so­wać ludzi”. W tym pierw­szym przy­pad­ku cho­dzi­ło zapew­ne o odnie­sie­nie do biz­ne­so­wej prze­szło­ści Witol­da Zemba­czyń­skie­go, któ­ry pro­wa­dził w Opo­lu nale­śni­kar­nię. W dru­gim do spraw z prze­szło­ści Toma­sza Kostu­sia, kie­dy to kil­ka lat temu Nowa Try­bu­na Opol­ska opi­sa­ła jego służ­bo­we sto­sun­ki z pod­wład­ny­mi.

- Jeśli w przy­szło­ści ci pano­wie zaczną pisać takie wypo­ci­ny i prze­ka­zy­wać mi takie “pier­do­le­ty” powin­ni naj­pierw usiąść i poroz­ma­wiać ze mną — powie­dział na kon­fe­ren­cji woje­wo­da opol­ski. Po czym wrzu­cił “Czar­ną księ­gę” do nisz­czar­ki.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting