Władysław Bartoszewski nie będzie patronem parku w Kędzierzynie-Koźlu

Decy­zję taką pod­ję­li rad­ni rady mia­sta. Zna­ny histo­ryk i publi­cy­sta praw­do­po­dob­nie zosta­nie jed­nak uho­no­ro­wa­ny w inny spo­sób.

Cho­dzi o koziel­ski park zwa­ny zwy­cza­jo­wo plan­ta­mi miej­ski­mi. Spo­ra gru­pa miesz­kań­ców (ponad 700) z Kędzie­rzy­na-Koź­la zapro­po­no­wa­ła, by uchwa­lić dla nie­go patro­na. Według pomy­sło­daw­ców powi­nien nim być Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski. To zna­ny histo­ryk, publi­cy­sta, dzien­ni­karz, pisarz, dzia­łacz spo­łecz­ny, poli­tyk oraz dyplo­ma­ta.

Spra­wa tra­fi­ła na posie­dze­nie komi­sji pro­ble­mo­wej rady mia­sta. Rad­ni gło­so­wa­li nad pro­jek­tem uchwa­ły nada­ją­cej par­ko­wi imię W. Bar­to­szew­skie­go. Samo­rzą­dow­cy wstrzy­ma­li się jed­nak od gło­su. To ozna­cza, że ini­cja­ty­wa nie zyska­ła akcep­ta­cji.

Co cie­ka­we, nie­przy­chyl­ni tej kon­kret­nej pro­po­zy­cji byli rad­ni z róż­nych opcji poli­tycz­nych. Nie ozna­cza to jed­nak, że Bar­to­szew­ski nie zosta­nie uho­no­ro­wa­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Jest pro­po­zy­cja nazwa­nia jego imie­niem skwe­ru przy przed­szko­lu w Koź­lu na uli­cy Fil­tro­wej. Według rad­nych to naj­lep­sze roz­wią­za­nie bio­rąc pod uwa­gę fakt, że sam park ma już swo­ją nazwę.

Gło­so­wa­nie w tej spra­wie ma zostać prze­pro­wa­dzo­ne jesz­cze w maju.

Bar­to­szew­ski to wię­zień Auschwitz, żoł­nierz Armii Kra­jo­wej w stop­niu pod­po­rucz­ni­ka, dzia­łacz Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go, uczest­nik powsta­nia war­szaw­skie­go. Dwu­krot­nie mini­ster spraw zagra­nicz­nych, sena­tor IV kaden­cji, w latach 2007–2015 sekre­tarz sta­nu w Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów. Kawa­ler Orde­ru Orła Bia­łe­go, Spra­wie­dli­wy wśród Naro­dów Świa­ta.

fot.wikipedia.org

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting