Wielkie granie w siatkówkę plażową na Kuźniczce

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji zapra­sza do udzia­łu w Mistrzo­stwach Mia­sta Ama­to­rów w siat­ków­ce pla­żo­wej pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le.

Tur­nie­je odbę­dą się: 19.06.2021, 3.07.2021, 10.07.2021 i 17.07.2021. Zapi­sy w godz. 9.30 – 9.45 Roz­po­czę­cie gier godz. 10.00. Zawod­ni­cy bio­rą­cy udział w tur­nie­ju sędziu­ją sobie nawza­jem. Sys­tem roz­gry­wa­nia poszcze­gól­nych spo­tkań będzie uza­leż­nio­ny od ilo­ści zgło­szo­nych zespo­łów. Przed każ­dym następ­nym tur­nie­jem czte­ry pary z naj­wyż­szą licz­bą punk­tów ran­kin­go­wych zosta­ną roz­sta­wio­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting