Wielki zlot pojazdów zabytkowych w Kędzierzynie-Koźlu

W śro­dę ostat­ni dzień zapi­sów na tą wyjąt­ko­wą para­dę, któ­ra odbę­dzie się 1 maja. Na tere­nie zajezd­ni zor­ga­ni­zo­wa­ny będzie Zlot Zabyt­ko­wych Pojaz­dów.

Jeśli posia­dasz taki samo­chód, moto­cykl, pojazd — i masz ocho­tę się nim pochwa­lić to weź udział w tym wyda­rze­niu. Zgło­sze­nia do udzia­łu nale­ży wysłać na adres:

marketing@mzkkk.pl lub a.deierling@mzkkk.pl

Na razie zare­je­stro­wa­nych jest 30 uczest­ni­ków. Samo­cho­dy i moto­cy­kle prze­ja­dą uli­ca­mi całe­go mia­sta, począw­szy od osie­dla Pia­stów aż do Koź­la.

W maju 1969 roku na uli­ce wyje­cha­ły pierw­sze czer­wo­ny auto­bu­sy, a Kędzie­rzyn, Sła­wię­ci­ce, Kłod­ni­ca i Koź­le były jesz­cze samo­dziel­ny­mi miej­sco­wo­ścia­mi. Choć czte­ry gmi­ny zosta­ły połą­czo­ne w jed­ną dopie­ro w 1975 roku, to już w 1970 powo­ła­no Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji. Na tym­cza­so­wą sie­dzi­bę wybra­no budyn­ki po byłej prze­twór­ni owo­ców, któ­ra mie­ści­ła się tuż przy dwor­cu PKP. Baza ta funk­cjo­nu­je do dziś.

Na począ­tek uru­cho­mio­no trzy linie obsłu­gu­ją­ce Koź­le, Koź­le Rogi, Kłod­ni­cę, Azo­ty, Kuź­nicz­kę i Bla­chow­nię. MPK dys­po­no­wa­ło wów­czas zale­d­wie 18 pojaz­da­mi SAN 100. Z bie­giem cza­su tabor się powięk­szał, podob­nie jak licz­ba obsłu­gi­wa­nych linii.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting