Wielki sukces piłkarzy Chemika. Pokonali Barcę i zdobyli puchar

Mło­dzi pił­ka­rze Aka­de­mii Pił­kar­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. wzię­li udział w nie­zwy­kle pre­sti­żo­wym tur­nie­ju skrza­tów i żaków Copa Espa­no­la 2020. Na pły­cie głów­nej Sta­dio­nu Ślą­skie­go w Cho­rzo­wie oraz bocz­nych boiskach rywa­li­zo­wa­ły naj­lep­sze szkół­ki pił­kar­skie z Pol­ski i zagra­ni­cy, a w nich dzie­ci w wie­ku od 6 do 8 lat.

Pił­ka­rze z dru­ży­ny żaków AP Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le świet­nie zapre­zen­to­wa­li się w sobot­nich meczach gru­po­wych,. gdzie poko­na­li mię­dzy inny­mi swo­ich rywa­li z aka­de­mii Ślą­ska Wro­cław czy war­szaw­skiej filii szkół­ki Bar­ce­lo­ny.

W gru­pie mistrzow­skiej poko­na­li z kolei Gór­ni­ka Zabrze, Pia­sta Gli­wi­ce, Sło­wi­ka Olkusz i ponow­nie Bar­ce­lo­nę. W efek­cie mło­dzi Che­mi­cy oka­za­li się naj­lep­szą eki­pą tur­nie­ju, któ­ry rela­cjo­no­wa­ły regio­nal­ne i kra­jo­we media.

- Szko­le­nie dzie­ci i mło­dzie­ży to prio­ry­tet dla nasze­go klubu — przy­zna­je Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Aka­de­mii Pił­kar­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­la pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. — Jeste­śmy dum­ni z naszych mło­dych zawod­ni­ków, tre­ne­rów, a tak­że z rodzi­ców, z któ­ry­mi wspól­nie kształ­tu­je­my mło­dych pił­ka­rzy. Już dziś widać, że stać ich na wiel­kie suk­ce­sy.

Nagro­dą za zwy­cię­stwo był puchar ufun­do­wa­ny przez Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Ślą­skie­go. Zwy­cię­ska dru­ży­na wystą­pi­ła w skła­dzie: Ksa­we­ry Badu­ra, Wik­tor Gdu­la, Anto­ni­na Jarem­ko, Mar­cel Kon­dra­ciuk, Filip Kon­dra­ciuk, Dawid Potym, Dorian Gdow­ski, Feliks Kras i Fran­ci­szek Kora­lew­ski.

Z kolei w nie­dziel­nych meczach na tur­nie­ju gra­ły tak­że skrza­ty w skła­dzie: Wik­tor Gdu­la, Feliks Kras, Anto­ni Mar­chew­ka, Mar­cel Mie­li­mącz­ka, Szy­mon Stań­czyk i Leon Sadyk.

W AP Che­mik tre­nu­je ponad 250 mło­dych adep­tów fut­bo­lu. To jed­na z naj­lep­szych tego typu szkó­łek w woj. opol­skim.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting