Wielki sukces młodych piłkarzy Chemika. Jadą na finał do Krakowa!

Mło­dzi fut­bo­li­ści z rocz­ni­ka 2012 i 2013 awan­so­wa­li do wiel­kie­go fina­łu TAURON Pol­ska Ener­gia Junior Cup 2021.

Eli­mi­na­cje tur­nie­ju fina­ło­we­go odby­ły się w minio­ną sobo­tę we Wro­cła­wiu. To wła­śnie tam zano­to­wa­li świet­ny występ adep­ci Aka­de­mii Pił­kar­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le. Jak mówi pre­zes klu­bu Piotr Nie­wa­dzisz mło­dzi zawod­ni­cy poka­za­li nie tyl­ko duże umie­jęt­no­ści spor­to­we jak na swój wiek, ale rów­nież prze­ży­li wspa­nia­łą pił­kar­ską przy­go­dę.

- Ale to nie koniec, bo już w listo­pa­dzie nasze dru­ży­ny poja­dą na roz­gry­wa­ny w TAURON Are­na Kra­ków finał roz­gry­wek — mówi Piotr Nie­wa­dzisz. — Mamy nadzie­ję na powtór­kę z 2019 roku, gdy Che­mi­cy zwy­cię­ży­li w Kra­ko­wie. Do wiel­kie­go fina­łu awan­so­wa­li pił­ka­rze z rocz­ni­ka 2012 i 2013.

Aka­de­mia Pił­kar­ska Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. to jed­na z naj­więk­szych szkó­łek spor­to­wych na Opolsz­czyź­nie. Regu­lar­nie ćwi­czy tu ćwierć tysią­ca mło­dych adep­tów fut­bo­lu, w tym rów­nież dziew­czy­ny.

W Tau­ron Junior Cup udział wzię­ły dzie­ci z lokal­nych klu­bów spor­to­wych z woje­wódz­twa ślą­skie­go dol­no­ślą­skie­go , opol­skie­go oraz mało­pol­skie­go, rocz­nik: 2012, 2013 i 2014 2012

1. Dawid Potym

2. Dorian Gdow­ski

3. Filip Kon­dra­ciuk

4. Ksa­we­ry Badu­ra

5. Mar­cel Kon­dra­ciuk

6. Olaf Bier­dzio

7. Woj­ciech Dzi­wiń­ski

rocz­nik 2013:

1. Anto­ni Mar­chew­ka

2. Fra­nek Kora­lew­ski

3. Feliks Kras

4. Mar­cel Mie­li­mącz­ka

5. Miłosz Mazur

6. Paweł Kusiak

7. Wik­tor Gdu­la

rocz­nik 2014

1. Alek­san­der Nikel

2. Bar­tło­miej Tylisz­czak

3. Fabio Cusa­ri

4. Igor Cziu­raj

5. Leon Sadyk

6. Miko­łaj Tade­wicz

7. Seba­stian Kabot

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting