Wielki sukces młodych amazonek z Lewady

Vero­ni­ca Paw­luk zaj­mu­je aktu­al­nie szó­ste miej­sce na świe­cie w kate­go­rii junio­rów, a Zofia Kacz­ma­rek jest szó­sta na świe­cie wśród dzie­ci.

Ludo­wy Klub Jeź­dziec­ki Lewa­da koja­rzy nam się przede wszyst­kim z suk­ce­sa­mi doro­słych. Tym­cza­sem świet­nie radzą sobie tak­że jego naj­młod­si zawod­ni­cy. Klub poin­for­mo­wał wła­śnie, że w naj­now­szym ran­kin­gu Mię­dzy­na­ro­do­wej Fede­ra­cji Jeź­dziec­kiej FEI Vero­ni­ca Paw­luk na D’Artagnanie zaj­mu­je szó­ste miej­sce na świe­cie w kate­go­rii Junio­rów na kucach (Pony). Z kolei Zofia Kacz­ma­rek na Lady Legen­de tak­że szó­ste miej­sce w kate­go­rii dzie­ci.

- Vero­ni­ca do aktu­al­na Mistrzy­ni Pol­ski w tej kate­go­rii wie­ko­wej i ósma zawod­nicz­ka ostat­nich Mistrzostw Euro­py Pony — infor­mu­je Daniel Kar­piń­ski z LJK Lewa­da. — Z kolei Zosia do aktu­al­na potrój­na zło­ta meda­list­ka z ubie­głe­go roku, tj. Mistrzostw Pol­ski Dzie­ci, Halo­wych Mistrzostw Pol­ski Dzie­ci, Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży oraz uczest­nicz­ka fina­łu Mistrzostw Euro­py Dzie­ci.

Oby­dwie ama­zon­ki otrzy­ma­ły powo­ła­nia do Kadry Naro­do­wej na rok 2022.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting