Wielki jubileusz 50-lecia MZK

Miej­ski prze­woź­nik zor­ga­ni­zo­wał dziś wie­le atrak­cji dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Odśpie­wa­niem “Ody do rado­ści” roz­po­czął się festyn zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji 50-lecia ist­nie­nia Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cyj­ne­go. W ten spo­sób kędzie­rzy­nia­nie włą­czy­li się w ogól­no­pol­skie obcho­dy 15. rocz­ni­cy obec­no­ści Pol­ski w Unii Euro­pej­skiej. Na sce­nie odę zaśpie­wał m.in. wice­pre­zy­dent mia­sta Woj­ciech Jagieł­ło, czy rad­na sej­mi­ku Bry­gi­da Kolen­da-Łabuś.

Potem wszy­scy zaję­li się już tym, co tego dnia było naj­waż­niej­sze, czy­li świę­to­wa­niem pół­wie­cza dzia­łal­no­ści miej­skie­go prze­woź­ni­ka.

- Przed laty nasi pra­cow­ni­cy zbu­do­wa­li tutaj warsz­tat, zor­ga­ni­zo­wa­li plac zajezd­ni. W tym miej­scu jeste­śmy od kil­ku­dzie­się­ciu lat, by słu­żyć miesz­kań­com Kędzie­rzy­na-Koź­la — mówi­ła Joan­na Koziar­ska-Kiziak, pre­zes MZK.

W cią­gu trzech godzin przez festyn prze­wi­nę­ło się kil­ka tysię­cy miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Naj­młod­si mogli odci­snąć ślad ręki na jed­nym z auto­bu­sów. Spo­ra część miesz­kań­ców przy­nio­sła kar­mę dla zwie­rząt, któ­ra tra­fi do schro­ni­ska na ul. Gli­wic­kiej. MZK zor­ga­ni­zo­wa­ło bowiem tego dnia akcję “Podaj łapę”, gdzie zachę­ca­ło do wspar­cia pla­ców­ki na osie­dlu Pogo­rze­lec.

Wrę­czo­no tak­że nagro­dy lau­re­atom kon­kur­sów „Auto­bus moich marzeń” oraz „Eko-auto­bus”. Nie zabra­kło sto­isk gastro­no­micz­nych czy malo­wa­nia buzi. Kon­cert dała orkie­stra dęta Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej.

Pod­czas impre­zy zapre­zen­to­wa­no rów­nież nowy auto­bus hybry­do­wy dla MZK. Wóz mar­ki volvo kosz­to­wał 1 mln 700 tys. zło­tych. Pojazd ma napęd hybry­do­wy. Dzię­ki temu jest oszczęd­ny i mniej szko­dli­wych sub­stan­cji emi­tu­je do atmos­fe­ry.

Naj­więk­szą atrak­cją festy­nu była jed­nak para­da zabyt­ko­wych auto­bu­sów i samo­cho­dów. Wzię­ło w niej udział ponad 40 pojaz­dów, w tym sta­re jel­cze i auto­sa­ny, a tak­że zabyt­ko­we mer­ce­de­sy, volks­wa­ge­ny a tak­że małe i duże fia­ty.

Fil­my z tego wyda­rze­nia może­cie zoba­czyć na face­bo­oko­wym fan­pej­dżu Tygo­dnia 7Dni

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting