Wielka parada zabytkowych samochodów już w środę

To będzie jed­na z atrak­cji jubi­le­uszu 50-lecia Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cyj­ne­go.

Zapo­wia­da się na jed­no z naj­cie­kaw­szych wyda­rzeń tej wio­sny z Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Trwa­ją wła­śnie ostat­nie przy­go­to­wa­nia do jubi­le­uszu 50-lecia ist­nie­nia MZK.

Wiel­ki pik­nik roz­pocz­nie się 1 maja o godzi­nie 12.00 w zajezd­ni MZK. O 13.30 pod­su­mo­wa­ne zosta­ną kon­kur­sy “Auto­bus moich marzeń” oraz “Eko-auto­bus”. O 15.30 naj­więk­sza atrak­cja dnia, czy­li para­da zabyt­ko­wych samo­cho­dów. Będzie ich ponad 30.

Prze­ja­dą od zajezd­ni do osie­dla Pia­stów do Koź­la i z powro­tem. Chęt­ni będą mogli zro­bić sobie zdję­cia czy poroz­ma­wiać z pasjo­na­ta­mi sta­rych pojaz­dów.

W para­dzie poja­dą rów­nież zabyt­ko­we auto­bu­sy i inne samo­cho­dy oso­bo­we. Spraw­ną orga­ni­za­cję ruchu na tren czas zapew­ni poli­cja.

Będzie też uro­dzi­no­wy tort oraz akcja “PODAJ ŁAPĘ”. Każ­dy może przy­nieść kar­mę dla schro­ni­ska i zosta­wić swój ślad na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym auto­bu­sie.

W śro­dę ma być w mia­rę sło­necz­nie i oko­ło 16–17 stop­ni Cel­sju­sza. Pogo­da nie powin­na więc popsuć tego wyjąt­ko­we­go wyda­rze­nia.

Impre­za pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le.

fot. MZK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting