Wielbiciele żeglarskich pieśni byli zachwyceni

W 1989 roku miło­śni­cy pio­sen­ki żeglar­skiej i szant sku­pie­ni wokół Klu­bu Żeglar­skie­go „Nauta” zor­ga­ni­zo­wa­li pierw­szy prze­gląd szant i pio­se­nek żeglar­skich. Po okre­sie świet­no­ści, któ­ry miał miej­sce w latach 90-tych, na począt­ku wie­ku festi­wal nie­co pod­upadł. Na wła­śnie zakoń­czo­nym XXX Prze­glą­dzie dopi­sa­li świet­ni arty­ści, a goście z tru­dem mie­ści­li się w sali Domu Kul­tu­ry „Koź­le”. Czy festi­wal ma szan­sę powró­cić do sali kino­wej?

Szant­ki” roz­po­czę­ły się w czwar­tek 15 mar­ca wer­ni­sa­żem wysta­wy foto­gra­fii i pro­mo­cją książ­ki Ryszar­da Sobiesz­czań­skie­go „Rejs po dzie­jach opol­skie­go żeglar­stwa 1945 – 2017”.
W piąt­ko­wy pora­nek odbył się kon­cert dla naj­młod­szych, któ­rych jak zwy­kle bawił Zej­man i Gar­kum­pel. Wie­czór nato­miast był pełen wspo­mnień. Otwo­rzył go zespół Ani Jel­li­nek z Kędzie­rzy­na-Koź­la, Rin­ga­bu­li­na. Tym razem w skła­dzie obok Ani Jel­li­nek i Wie­sła­wa Kwin­ty zagrał, zresz­tą dosko­na­le, Damian „Stru­na” Surow. Sta­re taśmy fil­mo­we przy­po­mnia­ły pierw­sze prze­glą­dy szan­to­we w naszym mie­ście, pro­wa­dzo­ne przez Janu­sza Sie­dlacz­ka i nagła­śnia­ne przez Zbysz­ka Bud­ne­go. Słu­cha­cze wspo­mi­na­li cza­sy, gdy na kon­cer­ty szan­to­we przy­by­wa­ły tłu­my, któ­re musia­ła pomie­ścić sala kino­wa Domu Kul­tu­ry „Che­mik”. Kolej­ne „Szant­ki” i zwią­za­ne z nimi aneg­do­ty wspo­mi­na­ła pro­wa­dzą­ca je od kil­ku­na­stu lat Han­na Bia­łas — Kie­row­nik Dzia­łu Imprez MOK. Wie­czór uświet­ni­ły Czte­ry Refy, Sta­re Dzwo­ny oraz Zej­man i Gar­kum­pel.

Sobot­ni Wie­czór Poezji Mor­skiej „ Na fale księ­życ blask swój siał …” popro­wa­dził Marek Siu­raw­ski. To jedy­ne tego rodza­ju wyda­rze­nie w kra­ju. Frag­men­ty poezji Samu­ela Tay­lo­ra Coledrige’a „Rymy o sędzi­wym mary­na­rzu” w jego inter­pre­ta­cji spla­ta­ły się z utwo­ra­mi Jerze­go Poręb­skie­go, Ryszar­da Muza­ja, Ani Jel­li­nek oraz Flash Cre­ep (Iza i Maciej Łuczak). Pozo­sta­łych wyko­naw­ców m.in. Andrze­ja Koryc­kie­go, Domi­ni­kę Żukow­ską i Bana­na Boat usły­sze­li­śmy po godzi­nie 20.00 w Wie­czo­rze Galo­wym.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting