We wtorek saperzy zaczną wywozić bomby ze Sławięcic

Ponad tysiąc nie­wy­pa­łów leży przy uli­cy Naf­to­wej. Spra­wę bada już pro­ku­ra­tu­ra.

Potęż­ne ilo­ści poci­sków zna­le­zio­no przy uli­cy Naf­to­wej w zeszłym tygo­dniu. Odkry­to je przy oka­zji budo­wy gazo­cią­gu. Bom­by, gra­na­ty i inne poci­ski wyko­pa­li z zie­mi sape­rzy z pry­wat­nej fir­my zaj­mu­ją­cej się komer­cyj­nym roz­mi­no­wy­wa­niem tere­nów.

Woj­sko Pol­skie dowie­dzia­ło się o tym przy­pad­kiem. Sape­rzy z gli­wic­kiej jed­nost­ki powietrz­no­de­san­to­wej skry­ty­ko­wa­li dzia­łal­ność pry­wat­nej fir­my i powia­do­mi­li poli­cję o rze­ko­mych nie­pra­wi­dło­wo­ściach zwią­za­nych z zabez­pie­cze­niem bro­ni.

Przede wszyst­kim nie zosta­ła ona odpo­wied­nio skla­sy­fi­ko­wa­na i zabez­pie­czo­na w maga­zy­nie. Ponad­to pry­wat­na fir­ma mia­ła nara­zić skarb pań­stwa na stra­ty, bo teraz to woj­sko musi zapła­cić za wywie­zie­nie nie­wy­pa­łów na spe­cjal­ny poli­gon. W przy­pad­ku komer­cyj­ne­go oczysz­cze­nia zie­mi z nie­wy­bu­chów powin­na się tym zająć ta fir­ma, któ­ra wcze­śniej wzię­ła za to pie­nią­dze.

We wto­rek sape­rzy z Gli­wic zaczną wywo­zić nie­wy­pa­ły. Może to potrwać kil­ka dni. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pro­wa­dzi postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze w tej spra­wie.

 

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting