W związku z epidemią na ulice Kędzierzyna wyjechało więcej autobusów

Od dziś wcho­dzą w życie obostrze­nia doty­czą­ce mak­sy­mal­nej licz­by pasa­że­rów w jed­nym pojeź­dzie.

Od dziś w auto­bu­sach miej­skich w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zaję­te może być tyl­ko co dru­gie miej­sce. Decy­zja wyni­ka z roz­po­rzą­dze­nia rzą­du.

– W auto­bu­sach i tram­wa­jach nie tyl­ko nie może być tło­ku, ale muszą być one bez­piecz­ne dla tych osób, któ­re muszą doje­chać do swo­ich zakła­dów pra­cy, do aptek, do skle­pów. Tyl­ko miej­sca sie­dzą­ce podzie­lo­ne na dwa – tłu­ma­czył pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki. – Zostaw­my środ­ki komu­ni­ka­cji publicz­nej dla tych, co muszą udać się do swo­je­go zakła­du pra­cy, apte­ki, skle­pu lub dla tych, co nie mogą zaofe­ro­wać pra­cy zdal­nej – zapo­wie­dział pre­mier.

Jak to wyglą­da w prak­ty­ce w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu? Jak poin­for­mo­wa­ło MZK, w auto­bu­sie może jed­no­cze­śnie znaj­do­wać się mak­sy­mal­nie 12 pasa­że­rów. Z uwa­gi na powyż­sze, kur­sy w godzi­nach więk­sze­go obło­że­nia będą obsłu­gi­wa­ne przez 2 lub 3 auto­bu­sy — będzie­my na bie­żą­co moni­to­ro­wać sytu­ację.

- Pro­si­my o wyro­zu­mia­łość i zasto­so­wa­nie się do nowych zasad — poin­for­mo­wa­ła Joan­na Koziar­ska-Kiziak, pre­zes MZK. W godzi­nach ran­nych na uli­ce wyje­cha­ło wię­cej auto­bu­sów niż nor­mal­nie. Dodat­ko­we pojaz­dy poja­wią się tak­że w godzi­nach szczy­tu w oko­li­cach godzi­ny 15.00 i 16.00.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting