W wyścigu charytatywnym wystartowało ponad 300 kaczek

Wzo­rem innych miast 16 czerw­ca w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, po raz pierw­szy odbył się cha­ry­ta­tyw­ny wyścig kaczek. Głów­nym orga­ni­za­to­rem i pomy­sło­daw­cą impra­zy był Miłosz Klim­czak, któ­ry zbie­ra środ­ki na prze­szczep komó­rek macie­rzy­stych, nowa­tor­ską tera­pię któ­ra wspo­mo­że jego orga­nizm w wal­ce z cho­ro­bą.

Kacz­ki popły­nę­ły wzdłuż Przy­sta­ni Szkwał w kie­run­ku mostu na Odrze. Impre­za zgro­ma­dzi­ła licz­nych miesz­kań­ców mia­sta, któ­rzy przy­by­li cały­mi rodzi­na­mi. Hoj­nie wspar­li ją spon­so­rzy, a i pogo­da dopi­sa­ła – o co naj­bar­dziej mar­twi­li się orga­ni­za­to­rzy — bo dzień zapo­wia­dał się pochmur­nie. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li dla uczest­ni­ków wyści­gu ponad 100 atrak­cyj­nych nagród. Moż­na było wygrać: week­end w hote­lu, tablet, rower czy vouche­ry do SPA. Zakup kaczek spon­so­ro­wał pra­co­daw­ca Miło­sza. Wyścig połą­czo­ny był z festy­nem rodzin­nym. Dla dzie­ci i doro­słych przy­go­to­wa­no mnó­stwo atrak­cji: lody, dmu­chań­ce, poka­zy zum­by i kara­te. Przy­gry­wa­ły m.in. zespo­ły: John Ken­tuc­ky Band oraz HO NO TU.

Impre­zę pro­wa­dził Seba­stian Bar­ton. Hono­ro­wym patro­na­tem obję­ła ją Pre­zy­dent Mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting