W weekend otwarto Wodne oKKo. Kompleks wygląda olśniewająco.

Wszy­scy miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­rzy w week­end odwie­dzi­li nowy kom­pleks base­no­wy przy uli­cy Mosto­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu byli pod wra­że­niem.

- Nowo­cze­sny i prze­my­śla­ny. Moż­na tu faj­nie wypo­cząć — mówi Artur Doma­ga­ła, jeden z pierw­szych pla­żo­wi­czów.

Dla miesz­kań­ców odda­no na razie dwa zewnętrz­ne base­ny, jeden o głę­bo­ko­ści 1.20 metra oraz bro­dzik. Do tego docho­dzi wie­le innych wod­nych atrak­cji,.

Wśród wypo­czy­wa­ją­cych była mię­dzy inny­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. — Niech ten ten obiekt słu­ży miesz­kań­com jak naj­le­piej — mówi­ła. Poza nią pierw­sze­go dnia wyką­pać się przy­je­cha­li tak­że wice­pre­zy­den­ci Kędzie­rzy­na-Koź­la Artur Marusz­czak i Woj­ciech Jagieł­ło.

– W dużym base­nie tem­pe­ra­tu­ra wody wyno­si nie mniej niż 20 stop­ni. W bro­dzi­ku nato­miast i na wod­nym pla­cu zabaw woda będzie pod­grza­na do 28 stop­ni, żeby naj­młod­si nam nie zmar­z­li – mówi Zeno­na Kuś, dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji.

Doro­śli za cało­dnio­wy bilet pła­cą 9 zło­tych, a dzie­ci od 1 zł do 6 zł. Po 15.00 wstęp jest tań­szy o kolej­no 3 i 2 zło­te. Bilet rodzin­ny (doro­sły plus dziec­ko) będzie kosz­to­wał 11 zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting