W weekend Festiwal Zdrowia w Zakrzowie

Będą bez­płat­ne bada­nia, wykła­dy, pora­dy, poka­zy ratow­nic­twa i wie­le innych.

Festi­wal Zdro­wia orga­ni­zu­je Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Zakrzo­wie wspól­nie z Ludo­wym Klu­bem Jeź­dziec­kim Lewa­da. Roz­pocz­nie się 1 czerw­ca i potrwa dwa dni.

Pierw­sze­go dnia od 11.00 pro­wa­dzo­ne będą bada­nia w kie­run­ku oste­opo­ro­zy. Zapla­no­wa­no tak­że dzień otwar­ty w Pen­sjo­na­cie Senio­ra, gdzie odbę­dą się mię­dzy inny­mi warsz­ta­ty tera­pii zaję­cio­wej. Spe­cja­li­ści z róż­nych dys­cy­plin medycz­nych wezmą udział w serii wykła­dów. Wśród pre­le­gen­tów będą mię­dzy inny­mi Janusz Pro­kop­czuk i Tomasz Wan­tu­ła.

W nie­dzie­lę od 11 do 16 pro­wa­dzo­ne będą kon­sul­ta­cje i pora­dy ze spe­cja­li­sta­mi wie­lu dzie­dzin medy­cy­ny, m.in. kar­dio­lo­gii, fizjo­te­ra­pii, laryn­go­lo­gii i wie­lu innych. Będzie moż­li­wość bada­nia USG, pozio­mu cukru, skła­du masy cia­ła i wie­lu innych.

Wstęp na Festi­wal Zdro­wia jest dar­mo­wy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting