W szkołach średnich będzie można zaszczepić się przeciw Covid-19

W szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go będzie moż­na zaszcze­pić się prze­ciw COVID-19. Licea, tech­ni­ka i szko­ły bran­żo­we będą je prze­pro­wa­dzać dla chęt­nych uczniów we współ­pra­cy ze szpi­ta­lem.

Szcze­gó­ły oma­wia­no pod­czas nara­dy dyrek­to­rów naszych pla­có­wek z przed­sta­wi­cie­la­mi Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zespo­łu Opie­ki Zdro­wot­nej. Nara­dzie prze­wod­ni­czy­li: sta­ro­sta Paweł Maseł­ko oraz kie­row­nik wydzia­łu oświa­ty sta­ro­stwa powia­to­we­go Aure­lia Stę­pień.

Punk­ty w szko­łach poja­wią się dla grup więk­szych niż 10 osób. Dla­te­go naj­pierw dyrek­to­rzy i nauczy­cie­le prze­pro­wa­dzą wywiad, by spraw­dzić ile osób jest zain­te­re­so­wa­nych przy­ję­ciem pre­pa­ra­tu. Zaszcze­pić będą mogli się też człon­ko­wie rodzin i per­so­nel danej pla­ców­ki oświa­to­wej. Według danych kura­to­rium zaszcze­pio­nych jest oko­ło 70 pro­cent opol­skich nauczy­cie­li.

Szcze­pie­nia – zda­niem eks­per­tów – są naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem wal­ki i ochro­ny przed poważ­nym zacho­ro­wa­niem. Przed dotkli­wy­mi skut­ka­mi czwar­tej fali mogą ustrzec nas szcze­pie­nia. Naj­now­sze dane ze świa­ta poka­zu­ją, że do szpi­ta­li w zde­cy­do­wa­nej mie­rze z bar­dzo poważ­ny­mi dole­gli­wo­ścia­mi tra­fia­ją oso­by mło­de i nie­zasz­cze­pio­ne.

AL/Starostwo KK

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting