W środę rozpocznie się nadawanie uchodźcom numerów PESEL

W naszym powie­cie prze­by­wa już pra­wie 1000 Ukra­iń­ców, któ­rzy ucie­kli przed woj­ną.

W śro­dę pla­no­wa­ne jest otwar­cie zapi­sów na nada­nie pol­skie­go nume­ru PESEL uchodź­com z Ukra­iny. Od nie­dzie­li testo­wa­ne są ter­mi­na­le do reje­stra­cji, naj­więk­szym wyzwa­niem jest trans­kryp­cja ukra­iń­skich doku­men­tów na język pol­ski. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wszyst­kie for­mal­no­ści zała­twi­my w Wydzia­le Spraw Oby­wa­tel­skich.
Podob­nie w urzę­dach gmin Bie­ra­wa, Cisek, Paw­ło­wicz­ki, Reń­ska Wieś oraz Pol­ska Cere­kiew. Tam rów­nież nale­ży zgła­szać się do wydzia­łu spraw oby­wa­tel­skich.

- Według naj­now­szych danych pocho­dzą­cych z oświad­czeń, w naszym powie­cie prze­by­wa obec­nie 949 uchodź­ców z Ukra­iny (w tym gmi­ny wiej­skie). Naj­wię­cej w samym mie­ście — 708 osób, w tym 337 to oso­by doro­słe, resz­ta to dzie­ci — infor­mu­je Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Nie­ba­wem na Face­bo­oku sta­ro­stwa powia­to­we­go poja­wi się mate­riał wideo w języ­ku ukra­iń­skim o tym, jak szcze­gó­ło­wo wyglą­da pro­ce­du­ra wyra­bia­nia nume­ru PESEL w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i powie­cie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting