W sobotę pożegnamy Piotr Warnera

Zna­ny dzien­ni­karz spor­to­wy z Kędzie­rzy­na-Koź­la spo­cznie na cmen­ta­rzu w Sła­wię­ci­cach.

Infor­ma­cję o ter­mi­nie pogrze­bu poda­ła rodzi­na. Odbę­dzie się on 1 grud­nia (sobo­ta) o godz. 11.00 w koście­le p. w. Św Kata­rzy­ny w Sła­wie­ci­cach. Pochó­wek po mszy na tam­tej­szym cmen­ta­rzu.

Piotr War­ner zmarł w nie­dzie­lę rano. Powo­dem był udar, któ­re­go doznał w śro­dę, tuż przed meczem Zaksy, któ­ry miał rela­cjo­no­wać na żywo.

W ostat­nich latach Piotr współ­pra­co­wał z taki­mi media­mi jak Radio Opo­le, Nowa Gaze­ta Lokal­na, Strze­lec Opol­ski. Miał wiel­ką wie­dzę na temat lokal­ne­go spor­tu, w szcze­gól­no­ści śle­dził i rela­cjo­no­wał roz­gryw­ki niż­szych lig pił­ki noż­nej.

Odszedł w wie­ku 48 lat.

fot.facebook.com/piotr.warner

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting