W sobotę otwierają baseny w Azotach

Czyn­ne będzie aż do godzi­ny 22.00. Trze­ba jed­nak pamię­tać o zasa­dach dezyn­fek­cji i dystan­su.

Trwa odmra­ża­nie kolej­nych gmin­nych insty­tu­cji. Po biblio­te­ce i kinach przy­szedł czas na kom­pleks Wod­ne oKKo.

- Od naj­bliż­szej sobo­ty, 20 lute­go, miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la ponow­nie mogą wsko­czyć do base­nów Wod­ne­go oKKa. Stre­fa wewnętrz­na cze­ka na wszyst­kich spra­gnio­nych aktyw­no­ści w wodzie — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Już wcze­śniej miesz­kań­cy mogli korzy­stać z nie­któ­rych atrak­cji, m.in. ze stre­fy saun i gro­ty sol­nej znaj­du­ją­cych się na tere­nie kom­plek­su Wod­ne oKKo. W tygo­dniu base­ny będą czyn­ne od 12 a w week­en­dy od 10. Zamknię­cie o 22.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting