W sobotę otwarcie Wodnego oKKa. Jakie atrakcje?

Miesz­kań­cy któ­rzy odwie­dzą tego dnia nowy kom­pleks, nie będą się nudzić.

Otwar­cie wewnętrz­nej czę­ści Wod­ne­go oKKa to spo­re wyda­rze­nie na któ­re cze­ka wie­lu kędzie­rzy­nian. Obiekt będzie czyn­ny od 12:00 i od same­go począt­ku cze­ka nas tam spo­ro atrak­cji.

Zapla­no­wa­no mię­dzy inny­mi aqua dan­ce, ani­ma­cje dla dzie­ci oraz rytu­ały sau­no­we. Te ostat­nie roz­pocz­ną się o godzi­nie 16:00 i zosta­ną podzie­lo­ne na blo­ki tema­tycz­ne trwa­ją­ce po 45 minut. Ostat­ni z nich zakoń­czy się po 21:00.

Na wypo­czy­wa­ją­cych będą cze­ka­ły:

- bro­dzik dla dzie­ci o głę­bo­ko­ści 0,15 – 0,30 m z mini zjeż­dżal­nią, dział­ka­mi wod­ny­mi i gej­ze­ra­mi pod­wod­ny­mi

- basen o powierzch­ni 180 m2 i głę­bo­ko­ści 1,2 – 1,8 m z masa­że­ra­mi, leżan­ka­mi, huś­taw­ką wod­ną i gej­ze­rem pod­wod­nym

- 3 wan­ny jacuz­zi w wewnątrz i jed­na na zewnątrz obiek­tu

- zjeż­dżal­nia wewnętrz­na o dł. 47 m z pomia­rem cza­su śli­zgu

- basen wypły­wo­wy czyn­ny cały rok o głę­bo­ko­ści 1,20 m ze stre­fa­mi masa­żu

- stre­fa spor­to­wa z niec­ką base­nu o wymia­rach 25 m x 6 m i gł. 1,2 – 1,8 m. z 3 tora­mi i słup­ka­mi star­to­wy­mi.

Budo­wa Wod­ne­go oKKa pochło­nę­ła ponad 37 milio­nów zło­tych. Nowy kom­pleks base­nów powstał w miej­scu sta­re­go Azo­to­ru przy uli­cy Mosto­wej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting