W powiecie kędzierzyńskim mamy aktualnie 396 zakażonych

20 osób leczo­nych jest w szpi­ta­lach. Resz­ta prze­by­wa w izo­la­to­rium albo izo­la­cji domo­wej.

Od począt­ku epi­de­mii COVID-19 zacho­ro­wa­ło już 679 miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Aktu­al­nie zaka­żo­nych jest 396. W cią­gu doby potwier­dzo­no 13 nowych przy­pad­ków. To dużo mniej, niż poprzed­niej doby, kie­dy było ich aż 89. 20 miesz­kań­ców powia­tu leczo­nych jest w szpi­ta­lu. W cią­gu doby zmar­ła jed­na oso­ba zamel­do­wa­na w naszym powie­cie.

- W czę­ści zakaź­nej szpi­ta­la w Koź­lu prze­by­wa 116 pacjen­tów z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, w tym 14 pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych na Oddzia­le Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej — prze­ka­zał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — W cią­gu ostat­niej doby w czę­ści zakaź­nej przy­był jeden cho­ry. Brak pacjen­tów z podej­rze­niem oraz dzie­ci.

Jak infor­mu­je sta­ro­stwo w izo­la­cji domo­wej prze­by­wa­ją 343 oso­by z tere­nu powia­tu z potwier­dzo­nym zaka­że­niem. W kwa­ran­tan­nie prze­by­wa 1518 osób. 1856 osób obję­tych jest w powie­cie nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting