W niedzielę znów kibicujemy Biało-Czerwonym!

Bar­dzo oka­za­le wypa­dła inau­gu­ra­cja Stre­fy Kibi­ca, zor­ga­ni­zo­wa­nej na Mun­dial dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la przez Gru­pę Azo­ty ZAK S.A.

We wto­rek na godzi­nę przed pierw­szym gwizd­kiem meczu Pol­ska – Sene­gal, któ­rym nasza dru­ży­na naro­do­wa zain­au­gu­ro­wa­ła udział w XXI Mistrzo­stwach Świa­ta Rosja 2018, ubra­ni w bia­ło-czer­wo­ne bar­wy wiel­bi­cie­le pił­ki noż­nej zaczę­li wypeł­niać par­king przed halą „Azo­ty” przy uli­cy Mosto­wej. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wraz z oddzia­łem Tele­wi­zji Pol­skiej w Opo­lu zor­ga­ni­zo­wa­ły tam stre­fę kibi­ca, w któ­rej w nie­mal sta­dio­no­wej atmos­fe­rze moż­na było obej­rzeć pierw­szy mun­dia­lo­wy mecz Pola­ków od dwu­na­stu lat.

Ini­cja­ty­wa spo­tka­ła się ze zna­ko­mi­tym odze­wem kibi­ców, któ­rzy w licz­bie kil­ku­set przy­szli, by wspól­nie odśpie­wać hymn i wspie­rać Orłów Ada­ma Nawał­ki.
Przed meczem i w prze­rwie atmos­fe­rę pod­grze­wał ani­ma­tor, w któ­re­go rolę wcie­lił się dzien­ni­karz TVP3 Opo­le, a na kibi­ców cze­ka­ły ławecz­ki, sto­ły oraz punkt gastro­no­micz­ny.

– Świet­na ini­cja­ty­wa. Mistrzo­stwa świa­ta to świę­to spor­tu, a mecze repre­zen­ta­cji Pol­ski na impre­zie takiej ran­gi to wyda­rze­nie, któ­re war­to oglą­dać w więk­szym gro­nie – mówi Mariusz Rosiń­ski, któ­ry na mecz przy­był z żoną Syl­wią i córecz­ką Mają.

Takich rodzin­nych kibi­cow­skich teamów było w stre­fie kibi­ca znacz­nie wię­cej, a wśród kibi­ców byli ludzie w każ­dym wie­ku. Nie zabra­kło w tym gro­nie tak­że przed­sta­wi­cie­li władz Gru­py Azo­ty ZAK S.A. na cze­le z pre­ze­sem zarzą­du Sła­wo­mi­rem Lip­kow­skim.

Od roz­po­czę­cia trans­mi­sji oczy wszyst­kich gości stre­fy skie­ro­wa­ne były w ogrom­ny tele­bim, a poczy­na­niom pol­skich pił­ka­rzy od począt­ku do ostat­nie­go gwizd­ka towa­rzy­szył gorą­cy doping.
Mimo że Pola­cy ule­gli Lwom Teran­gi, jak w Sene­ga­lu nazy­wa­na jest repre­zen­ta­cja tego kra­ju, kibi­ce opusz­cza­li stre­fę kibi­ca z wia­rą, że w nie­dzie­lę z Kolum­bią będzie zde­cy­do­wa­nie lepiej. Stre­fa kibi­ca zosta­nie otwar­ta o godz. 19.00, mecz o być albo nie być Pola­ków na tego­rocz­nym Mun­dia­lu roz­pocz­nie się godzi­nę póź­niej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting