W niedzielę na Kużniczce finał “Ligi Niepodległości”

Nie­ste­ty, pod­su­mo­wa­nie tego pre­sti­żo­we­go tur­nie­ju mło­dzie­żo­we­go zosta­nie roze­gra­ny bez kibi­ców. War­to jed­nak ści­skać kciu­ki za naszych mło­dych pił­ka­rzy.

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 listo­pa­da, na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka roze­gra­ny zosta­nie tur­niej fina­ło­wy „Ligi Nie­pod­le­gło­ści Żaków” zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską „Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le” pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Zma­ga­nia roz­pocz­ną się o godzi­nie 11:30. Weź­mie w nich udział osiem zespo­łów, któ­re w cią­gu ostat­nich dwóch mie­się­cy rywa­li­zo­wa­ły w „Lidze Nie­pod­le­gło­ści”. Oprócz Che­mi­ka, będą to m. in.: LKS Gór­ki Ślą­skie, UKS Hat­trick Głu­cho­ła­zy, czy Unia Opo­le.

- Od wrze­śnia roze­gra­ne zosta­ły czte­ry tur­nie­je, w któ­rej mło­dzi pił­ka­rze rywa­li­zo­wa­li ze sobą. Koniecz­ni chcie­li­śmy, żeby nasza „Liga” mia­ła cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny i patrio­tycz­ny. Dla­te­go tur­niej fina­ło­wy roze­gra­ny zosta­nie 8 listo­pa­da, zale­d­wie kil­ka dni przed Świę­tem Nie­pod­le­gło­ści – mówi Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le.

O edu­ka­cyj­ny cha­rak­ter roz­gry­wek zadba­li człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Pod­czas trwa­nia każ­de­go tur­nie­ju opie­ko­wa­li się oni sto­li­kiem z mate­ria­ła­mi edu­ka­cyj­no-infor­ma­cyj­ny­mi, prze­ka­za­ny­mi przez Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting