W niedzielę czeka na kolejna edycja Motoserca

Impre­za odbę­dzie się pod gale­rią Odrzań­skie Ogro­dy.

Na sce­nie zagra­ją Canis Latrans, Hon­ker, Stre­am 47 Hor­ses i MC Elci­tric Cover Band. Będą rów­nież wysta­wy i poka­zy moto­ry­za­cyj­ne, a tak­że gry i zaba­wy dla dzie­ci z prze­jażdż­ka­mi na moto­rach włącz­nie.

Impre­za roz­pocz­nie się o 12.00 i potrwa do 19.00. Patro­nat hono­ro­wy nad nią obję­ła pre­zy­dent mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska.

Moto­ser­ce to ogól­no­pol­ska akcja zbiór­ki krwi orga­ni­zo­wa­na przez moto­cy­kli­stów zrze­szo­nych przy Kon­gre­sie Pol­skich Klu­bów Moto­cy­klo­wych. Part­ne­ra­mi są: PCK, Pol­skie Towa­rzy­stwo Stward­nie­nia Roz­sia­ne­go. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nad prze­bie­giem impre­zy czu­wa sto­wa­rzy­sze­nie Tro­opers of High­ways.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting