W mieście przybyły 23 nowe kamery | 7DNI W mieście przybyły 23 nowe kamery - 7DNI

W mieście przybyły 23 nowe kamery

Dzię­ki nim straż­ni­cy miej­scy będą mie­li pod­gląd tego, co dzie­je się na uli­cach.

Moni­to­ring miej­ski istot­nie wpły­wa na poziom bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców. Pozwa­la reago­wać na bie­żą­co straż­ni­kom miej­skim a tak­że sta­no­wi ewen­tu­al­ny dowód na spraw­stwo poten­cjal­nych wan­da­li czy innych prze­stęp­ców. Urząd mia­sta wła­śnie poin­for­mo­wał, że w gmi­nie przy­by­ły 23 nowe kame­ry.

Nowe punk­ty zosta­ły zamon­to­wa­ne wzdłuż głów­nych ulic Śród­mie­ścia i Pogo­rzel­ca oraz w Koź­lu i na Osie­dlu Pia­stów. W mie­ście przy­by­ły 23 nowe kame­ry. Łącz­nie jest ich teraz 40. Obraz ze wszyst­kich urzą­dzeń będzie tra­fiał do cen­trum sys­te­mu, znaj­du­ją­ce­go się w urzę­dzie mia­sta. Mon­taż nowych kamer kosz­to­wał 1 mln 363 tys zł.

Roz­bu­do­wa moni­to­rin­gu będzie kon­ty­nu­owa­na. Doce­lo­wo będzie on skła­dał się z oko­ło 80 kamer.

Lista miejsc obję­tych moni­to­rin­giem:

- Orlik przy ul. Skar­bo­wej
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Cze­cho­wa i ul. Czer­wiń­skie­go
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Pia­stow­skiej i ul. Sto­lar­skiej
 — ron­do rot­mi­strza Witol­da Pilec­kie­go
 — ul. Koziel­ska
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Koziel­skiej z ul. Koszy­ko­wą
 — ron­do Księ­dza Jana Opie­li OMI
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Matej­ki i ul. Dam­ro­ta
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Powstań­ców Ślą­skich i ul. Dam­ro­ta
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Woj­ska Pol­skie­go i ul. Har­cer­skiej
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Woj­ska Pol­skie­go i ul. Pio­nie­rów
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Woj­ska Pol­skie­go i al. Jana Paw­ła II
 — skrzy­żo­wa­nie al. Jana Paw­ła II i al. Igna­ce­go Lisa
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Krzy­wo­uste­go i ul. Chod­kie­wi­cza
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Kor­fan­te­go i ul. Kośne­go
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Miesz­ka I i ul. Prze­my­sła­wa II
 — ron­do Rafa­ła Wojacz­ka
 — ron­do Soli­dar­no­ści
 — skrzy­żo­wa­nie pl. Wol­no­ści z al. Jana Paw­ła II i z ul. Judy­ma
 — park Pojed­na­nia
 — plac Mło­dzie­ży przy al. Jana Paw­ła II
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go z al. Lisa
 — park Orde­ru Uśmie­chu
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Miesz­ka I z al. Jana Paw­ła II
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Rynek z ul. Złot­ni­czą
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Konop­nic­kiej z ul. Pamię­ci Sybi­ra­ków
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go z ul. Pia­stow­ską
 — tunel pod wia­duk­tem przy dwor­cu kole­jo­wym
 — skrzy­żo­wa­nie pla­cu Raci­bor­skie­go z ul. 24 Kwiet­nia
 — ul. Tar­go­wa
 — skrzy­żo­wa­nie ul. Żerom­skie­go z ul. Pia­stow­ską
 — rynek z budyn­ku Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting