W miejscu lodowiska powstaje zielona strefa

Na sta­rym Azo­to­rze będzie oczko wod­ne z wodo­spa­dem i wie­le kwia­tów.

Sta­re lodo­wi­ska przez wie­le ostat­nich lat psu­ło wize­ru­nek kom­plek­su spor­to­we­go Azo­tor, któ­re­go głów­ną czę­ścią była hala Azo­ty, a od ponad roku jest rów­nież Wod­ne oKKo. Teraz miej­sce po tafli i try­bu­nach jest prze­bu­do­wy­wa­ne na Cen­trum Ochro­ny Bio­róż­no­rod­no­ści. Wła­śnie nabie­ra ono osta­tecz­nych kształ­tów. Wokół wybu­do­wa­nych ale­jek, oczka wod­ne­go i skal­nia­ków przy­by­wa drze­wek, krze­wów i bylin. Obiekt ma być goto­wy za kil­ka tygo­dni.

- Zna­ny miesz­kań­com kształt zde­gra­do­wa­ne­go lodo­wi­ska odszedł w zapo­mnie­nie. Zastą­pi go teren sprzy­ja­ją­cy spa­ce­ro­wa­niu i obco­wa­niu z przy­ro­dą — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji koziel­skie­go magi­stra­tu. — Oczy gości ogro­du ucie­szy kil­ka­dzie­siąt kwit­ną­cych gatun­ków roślin, a chwi­lę relak­su zapew­ni odpo­czy­nek na jed­nej z ławek z wido­kiem na oczko wod­ne z wodo­spa­dem. Poło­żo­ny cen­tral­nie plac pozwo­li na orga­ni­za­cję zajęć edu­ka­cyj­nych. Obiekt zosta­nie kli­ma­tycz­nie oświe­tlo­ny i moni­to­ro­wa­ny.

Budo­wa Cen­trum Ochro­ny Bio­róż­no­rod­no­ści jest współ­fi­nan­so­wa­na ze środ­ków euro­pej­skich. To kolej­na tego typu inwe­sty­cja w mie­ście. Wcze­śniej mia­sto prze­bu­do­wa­ły plac przed miej­ską pły­wal­nią na alei Jana Paw­ła II. Rów­nież on jest efek­tow­nie oświe­tlo­ny, nie brak tam zie­le­ni i wod­nych atrak­cji.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting