W kozielskim szpitalu wydzielono 50 łóżek covidowych

Szpi­tal będzie funk­cjo­no­wał w for­mu­le hybry­do­wej — poin­for­mo­wa­ła dyrek­cja SP ZOZ.

Sytu­acja pan­de­micz­na jest bar­dzo dyna­micz­na. Jesz­cze nie­daw­no wła­dze powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go wyne­go­cjo­wa­ły z woje­wo­dą opol­skim, aby nie “zamra­żać” szpi­ta­la przy uli­cy Roose­vel­ta i nie prze­kształ­cać go w covi­do­wy. W związ­ku z rosną­cą licz­bą hospi­ta­li­za­cji w regio­nie woje­wo­da zde­cy­do­wał jed­nak o zabez­pie­cze­niu 50 łóżek dla pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem.

- Otrzy­ma­li­śmy decy­zję woje­wo­dy opol­skie­go o koniecz­no­ści utwo­rze­nia od dnia 22 grud­nia (śro­da) br. bazy łóżek prze­zna­czo­nych dla pacjen­tów zara­żo­nych wiru­sem SARS-CoV-2 — poin­for­mo­wał rzecz­nik szpi­ta­la Adam Lisz­ka.

W szpi­ta­lu powsta­ły dwa tym­cza­so­we oddzia­ły dla pacjen­tów zain­fe­ko­wa­nych koro­na­wi­ru­sem SARS-CoV-2. Utwo­rzo­no tak­że dodat­ko­wą „Tym­cza­so­wą Izbę Przy­jęć dla Pacjen­tów covi­do­wych”, zacho­wu­jąc zwięk­szo­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa. Jed­no­cze­śnie pra­cu­je Szpi­tal­ny Oddział Ratun­ko­wy, dla któ­re­go zosta­ły wdro­żo­ne dodat­ko­we pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa z uwa­gi na przy­ję­cia obu grup pacjen­tów. Czyn­na jest też Noc­na i Świą­tecz­na Opie­ka Medycz­na (z pra­wej stro­ny budyn­ku głów­ne­go na ul. Roose­vel­ta 2)

SP ZOZ przy­po­mi­na, że pra­cu­je nor­mal­nie w osob­nym budyn­ku przy ul. Judy­ma w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Oddział Geria­trycz­ny i Oddział Pul­mo­no­lo­gicz­ny. Obec­nie w szpi­ta­lu prze­by­wa 205 pacjen­tów. W tym na Oddzia­le Inten­syw­nej opie­ki Medycz­nej prze­by­wa 8 pacjen­tów, 43 na oddzia­le wewnętrz­nym i 24 na Oddzia­le Neu­ro­lo­gicz­nym. Na Oddzia­le Pedia­trii w cało­ści prze­zna­czo­nym dla pacjen­tów z COVID-19 prze­by­wa obec­nie pię­cio­ro dzie­ci.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting