W kędzierzyńskich lasach ruszył sezon na grzyby. Policja apeluje o rozwagę | 7DNI W kędzierzyńskich lasach ruszył sezon na grzyby. Policja apeluje o rozwagę - 7DNI

W kędzierzyńskich lasach ruszył sezon na grzyby. Policja apeluje o rozwagę

Kędzie­rzy­nia­nie naj­czę­ściej wybie­ra­ją się na grzy­bo­bra­nie do lasów w oko­li­cach Ciso­wej, Korzon­ka, Sta­rej Kuź­ni i Kuź­ni Raci­bor­skiej.

Tam moż­na liczyć na naj­lep­sze zbio­ry. Popu­lar­ne są tak­że wyjaz­dy w oko­li­ce Zawadz­kie­go, ale dojazd w to miej­sce zaj­mu­je bli­sko godzi­nę. Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic powo­li zaczy­na­ją się chwa­lić swo­imi peł­ny­mi kosza­mi na por­ta­lu Face­bo­ok.

Jed­no­cze­śnie wraz z roz­po­czę­ciem sezo­nu poli­cja zaape­lo­wa­ła do ama­to­rów runa leśne­go o zacho­wa­nie zasad bez­pie­czeń­stwa.

- Doświad­cze­nia ubie­głych lat poka­zu­ją, że nie każ­dy kto idzie do lasu, potra­fi spraw­nie się po nim poru­szać. Co roku poli­cjan­ci z całej Pol­ski otrzy­mu­ją zgło­sze­nia o zagi­nię­ciach w lesie — prze­ka­za­ła kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Dla­te­go aby unik­nąć sytu­acji, któ­re mogą zakoń­czyć się tra­gicz­nie, przy­po­mi­na­my o kil­ku zasa­dach bez­pie­czeń­stwa w cza­sie grzy­bo­bra­nia:

- wybie­raj­my się do lasów, któ­re są nam zna­ne i znaj­du­ją się w pobli­żu naszych domów, zapar­ko­wa­nych pojaz­dów lub cha­rak­te­ry­stycz­nych miejsc;

- samot­ne wędrów­ki mogą być przy­jem­ne, jed­nak w towa­rzy­stwie w razie jakie­go­kol­wiek wypad­ku moż­na liczyć na szyb­ką pomoc;

- zabie­ra­jąc ze sobą dziec­ko bądź oso­bę star­szą do lasu, nie pozwa­laj jej na odda­la­nie się od cie­bie, miej ją zawsze w zasię­gu wzro­ku;

- przed wyj­ściem do lasu poin­for­muj domow­ni­ków, bądź naj­bliż­szych zna­jo­mych o rejo­nie, w jakim zamie­rzasz się znaj­do­wać, zbli­żo­na loka­li­za­cja znacz­nie uła­twia ewen­tu­al­ne poszu­ki­wa­nia;

- miej przy sobie nała­do­wa­ny tele­fon komór­ko­wy oraz latar­kę, któ­re w chwi­li two­je­go zagu­bie­nia, mogą oka­zać się bar­dzo pomoc­ne. Tele­fon komór­ko­wy pomo­że odczy­tać two­ją loka­li­za­cję;

- samo­chód pozo­staw na par­kin­gu leśnym, a zanim odda­lisz się od nie­go, sprawdź dokła­da­nie czy zamkną­łeś drzwi i okna. Nie pozo­sta­wiaj war­to­ścio­wych rze­czy na wierz­chu;

- sto­suj się do ozna­ko­wań i regu­la­mi­nów, któ­re znaj­du­ją się przy wej­ściach do lasu;

- gdy wybie­rasz się na dłu­żej do lasu, zabierz ze sobą kurt­kę prze­ciw­desz­czo­wą, wodę oraz coś do jedze­nia;

- nie śmieć! Zabierz z lasu, to co ze sobą przy­nio­słeś;

- gdy znaj­dziesz nie­wy­buch, nie­wy­pał z cza­sów woj­ny, bądź inne podej­rza­ne przed­mio­ty nigdy ich nie doty­kaj, tyl­ko nie­zwłocz­nie powia­dom Poli­cję;

- prze­strze­gaj zaka­zu wcho­dze­nia na teren poli­go­nu woj­sko­we­go oraz na inny teren woj­sko­wy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting