W Kędzierzynie-Koźlu powstanie 220 mieszkań

W ponie­dzia­łek powo­ła­no spół­kę SIM Opol­skie Połu­dnie w skład któ­rej obok Kędzie­rzy­na-Koź­la weszło 9 innych gmin.

Na sesji rady mia­sta w zeszłym tygo­dniu rad­ni zgo­dzi­li się na utwo­rze­nie spół­ki SIM Opol­skie Połu­dnie. Nasza gmi­na tym samym wyra­zi­ła zgo­dę na współ­pra­cę z inny­mi samo­rzą­da­mi z połu­dnia Opolsz­czy­zny, któ­rych wspól­nym celem będzie budo­wa miesz­kań. Spół­ka zosta­ła w ponie­dzia­łek powo­ła­na w Prud­ni­ku, a mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le repre­zen­to­wa­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

Tym samym nasze mia­sto może liczyć na 3 milio­ny zło­tych od pań­stwa na wkład w budo­wę miesz­kań. Jed­na z kon­cep­cji mówi o wyko­rzy­sta­niu do tego celu mię­dzy inny­mi budyn­ku PSP nr 6 przy uli­cy Stal­ma­cha, któ­ry o opusz­cze­niu przez uczniów wyko­rzy­sty­wa­ny jest jako punkt szcze­pień.

Kapi­tał na pro­wa­dze­nie budo­wy miesz­kań ma pocho­dzić w znacz­nej czę­ści z rzą­do­wych fun­du­szy, m.in. Ban­ku Gospo­dar­stwa Krajowego.Od 15 do 25 pro­cent kosz­tów budo­wy wkła­dać jed­nak będą przy­szli najem­cy miesz­kań, któ­rzy po co naj­mniej 15 latach uzy­ska­ją moż­li­wość tzw. doj­ścia do własności.Po wybu­do­wa­niu miesz­kań SIM ma się też odpłat­nie zaj­mo­wać ich zarzą­dza­niem.

Do spół­ki przy­stą­pi­ły tak­że gmi­ny Babo­rów, Bra­ni­ce, Kietrz, Otmu­chów, Strzel­ce Opol­skie, Wal­ce, Gło­gó­wek, Prud­nik i Ujazd. reali­za­cja pro­jek­tu ma zakoń­czyć się w 2023 lub 2024 roku.

Jak tłu­ma­czy­ła na sesji pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska cho­dzi przede wszyst­kim o budo­wę miesz­kań dla osób mło­dych.

- Takich, któ­re pra­cu­ją i mają docho­dy, ale nie stać ich na to, aby zacią­gać kre­dyt w ban­ku — tłu­ma­czy­ła pani pre­zy­dent.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting