W Kędzierzynie-Koźlu odbędą się Targi Książki nad Odrą

To grat­ka dla miło­śni­ków lite­ra­tu­ra i wszyst­kich moli książ­ko­wych. Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem impre­zy jest Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Tar­gi Książ­ki nad Odrą mają już swo­ją tra­dy­cję i przy każ­dej edy­cji gwa­ran­tu­ją moż­li­wość spo­tka­nia się z cie­ka­wy­mi twór­ca­mi. Tym razem będą to m.in. Szcze­pan Twar­doch i Mariusz Szczy­gieł.

Impre­za odbę­dzie się 2 czerw­ca.

- Inau­gu­ra­cja tar­gów roz­pocz­nie się o godz. 10:00 na Powia­to­wej Przy­sta­ni „Szkwał” — infor­mu­je Piotr Pęka­la z biu­ra komu­ni­ka­cji Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Część przed­się­wzię­cia odbę­dzie się rów­nież na koziel­skim ryn­ku.

Na miło­śni­ków czy­ta­nia cze­kać będzie boga­ta ofer­ta wydaw­ni­cza. Odwie­dzi nas 17 wydaw­nictw, zapla­no­wa­no inte­re­su­ją­ce spo­tka­nia autor­skie. W pro­gra­mie zna­la­zły się tak­że warsz­ta­ty, wysta­wy, akcja „Płyn­ne Czy­ta­nie” połą­czo­na z rej­sem po Odrze oraz spek­takl teatru ulicz­ne­go pt. „Kamien­ny” w wyko­na­niu Kra­kow­skie­go Teatru Ulicz­ne­go „Sce­na Kalej­do­skop”.

Obo­wią­zu­ją obostrze­nia sani­tar­ne oraz limit osób bio­rą­cych udział w wyda­rze­niach. Od 25 maja we wszyst­kich biblio­te­kach dostęp­ne będą bez­płat­ne wej­ściów­ki na spo­tka­nia.

Pro­gram:

Powia­to­wa Przy­stań „Szkwał”:

godz. 10:00 – Inau­gu­ra­cja Tar­gów (sto­iska wystaw­ców czyn­ne do godz. 19:00)
godz. 10:15 – Spo­tka­nie autor­skie dla dzie­ci z Micha­łem Capiń­skim Panem Poetą
godz. 11:15 – Spo­tka­nie autor­skie dla dzie­ci z Jaku­bem Skwo­rzem
godz. 12:15 – Spo­tka­nie z Łuka­szem Orbi­tow­skim
Akcja „Płyn­ne Czy­ta­nie”: Głów­ny Spon­sor Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.
godz. 13:00 – Inau­gu­ra­cja akcji „PŁYNNE CZYTANIE
godz. 13:00 – 14:30 – Spo­tka­nie na stat­ku. Poezję Cypria­na Kami­la Nor­wi­da czy­tać będzie Joan­na Szczep­kow­ska
godz. 14:45 – 16:15 – Spo­tka­nie na stat­ku. Poezję Cypria­na Kami­la Nor­wi­da czy­tać będzie Joan­na Szczep­kow­ska
godz. 16:30 – Spo­tka­nie z Mariu­szem Szczy­głem
godz. 17:30 – Spo­tka­nie ze Szcze­pa­nem Twar­do­chem

Koziel­ski Rynek:
godz. 19:00 – Spo­tka­nie autor­skie z Ewą Kas­sa­lą
godz. 20:30 – Spek­takl „Kamien­ny” w wyko­na­niu Kra­kow­skie­go Teatru Ulicz­ne­go „Sce­na Kalej­do­skop”

Wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce:
godz. 10:00 – 19:00 – wysta­wa ze zbio­rów Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pt. „Cyprian Kamil Nor­wid – życie i twór­czość”
godz. 10:00 – 17:00 – ani­ma­cje dla dzie­ci
godz. 11:00 – warsz­ta­ty ani­ma­cyj­ne dla dzie­ci, pro­wa­dze­nie: Michał Capiń­ski „Pan Poeta”

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting