W hali Śródmieście powstanie nowy punkt dla uchodźców

Poszu­ki­wa­ni są wolon­ta­riu­sze. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w pią­tek, 18 mar­ca. Potrzeb­ne są wszyst­kie ręce chęt­ne do pomo­cy.

Minę­ły trzy tygo­dnie od wybu­chu woj­ny na Ukra­inę. Do Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­by­wa­ją kolej­ni uchodź­cy z ogar­nię­te­go rosyj­ską inwa­zją kra­ju. W ponie­dzia­łek ma ruszyć nowy punkt do ich obsłu­gi. Będzie się znaj­do­wał w hali Śród­mie­ście.

Pil­nie potrzeb­ni są wolon­ta­riu­sze do nowo­pow­sta­łe­go punk­tu dla uchodź­ców z Ukra­iny, któ­ry będzie się znaj­do­wał w Hali Śród­mie­ście. Punkt rusza od naj­bliż­sze­go ponie­dział­ku (21 mar­ca). Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w ten pią­tek tj. 18 mar­ca br. o godzi­nie 16.00 w Hali Śród­mie­ście na par­te­rze. Szcze­gó­ły na spo­tka­niu lub w COPiW pod nr tele­fo­nu 77/4837879 wew. 408 lub 669080218” — poin­for­mo­wa­li wolon­ta­riu­sze w inter­ne­cie.

Przy­po­mnij­my, ofi­cjal­ny punkt zbiór­ki w naszym mie­ście dzia­ła na koziel­skiej przy­sta­ni “Szkwał”. Z tego miej­sca dary będą prze­ka­zy­wa­ne­go do głów­ne­go, woje­wódz­kie­go maga­zy­nu w Krap­ko­wi­cach i dalej na gra­ni­cę pol­sko-ukra­iń­ską. Część z zebra­nych rze­czy zosta­nie prze­ka­za­nych potrze­bu­ją­cym rodzi­nom, któ­re tra­fi­ły do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Listę naj­po­trzeb­niej­szych obec­nie rze­czy moż­na pobrać na stro­nie koziel­skie­go magi­stra­tu.

Oso­by z Ukra­iny, któ­re codzien­nie docie­ra­ją do Kędzie­rzy­na-Koź­la muszą wypeł­niać oświad­cze­nia, któ­re są następ­nie prze­ka­zy­wa­ne woje­wo­dzie. Ponad­to Opol­ski Urząd Woje­wódz­ki infor­mu­je, że uchodź­cy prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­cę powin­ni posia­dać przy sobie jeden z doku­men­tów, tj. pasz­port ze stem­plem, potwier­dza­ją­cym prze­kro­cze­nie gra­ni­cy albo zaświad­cze­nie Stra­ży Gra­nicz­nej o prze­kro­cze­niu gra­ni­cy. A co z tymi, któ­rzy takich doku­men­tów z róż­nych powo­dów nie mają? Wte­dy nale­ży wypeł­nić oświad­cze­nie o prze­kro­cze­niu gra­ni­cy RP, któ­re tak­że jest do ścią­gnię­cia ze stro­ny urzę­du mia­sta.

Z kolei kędzie­rzyń­ski MOPS two­rzy bazę infor­ma­cji o uchodź­cach z Ukra­iny prze­by­wa­ją­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Posłu­ży ona do sko­or­dy­no­wa­nia dzia­łań na tere­nie mia­sta. Dzię­ki niej potrze­bu­ją­cy sko­rzy­sta­ją rów­nież z dodat­ko­wej pomo­cy. Aby uzy­skać wspar­cie nale­ży prze­słać na adres: copiw@mops-kkozle.pl zgło­sze­nie o poby­cie na tere­nie mia­sta osób ucie­ka­ją­cych przed woj­ną. Od śro­dy oby­wa­te­le Ukra­iny mogą wystą­pić o nada­nie nume­ru PESEL. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wszyst­kie for­mal­no­ści zała­twią w Wydzia­le Spraw Oby­wa­tel­skich. Pierw­sze­go dnia do budyn­ku Urzę­du Mia­sta przy ul. Wła­dy­sła­wa Pla­ne­to­rza 2 zgło­si­ło się kil­ka­dzie­siąt osób.

Na par­te­rze powstał punkt infor­ma­cyj­ny obsłu­gi­wa­ny przez oso­bę mówią­cą w języ­ku ukra­iń­skim. Na miej­scu dostęp­ne są wydru­ko­wa­ne wnio­ski oraz spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne ulot­ki, któ­re w przej­rzy­sty spo­sób wyja­śnia­ją, jak dopeł­nić nie­zbęd­nych for­mal­no­ści.

Trze­ba jed­nak pamię­tać o tym, że numer PESEL nada­wa­ny jest oby­wa­te­lom Ukra­iny, któ­rzy prze­kro­czy­li gra­ni­cę z Pol­ską po 24 lute­go 2022r. Wnio­sek o nada­nie nume­ru jest bez­płat­ny. Przez oso­by peł­no­let­nie musi on zostać zło­żo­ny oso­bi­ście. Nale­ży mieć przy sobie zdję­cie (speł­nia­ją­ce wymo­gi usta­wy o dowo­dach oso­bi­stych, w roz­mia­rach 35x45 mm) oraz doku­ment potwier­dza­ją­cy toż­sa­mość. Na miej­scu pobra­ne zosta­ną rów­nież odci­ski pal­ców. Skła­da­jąc wnio­sek war­to podać swój adres mailo­wy i numer tele­fo­nu oraz wyra­zić zgo­dę na zało­że­nie pro­fi­lu zaufa­ne­go. Uła­twia on zała­twia­nie róż­nych for­mal­no­ści przez inter­net (np. wnio­sek o świad­cze­nia pie­nięż­ne).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting