W Grupie Azoty trzymają rękę na pulsie procesów produkcyjnych

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wzię­ła udział i była hono­ro­wym gospo­da­rzem XIV Kon­fe­ren­cji Nauko­wo-Tech­nicz­nej Remon­ty i Utrzy­ma­nie Ruchu w Prze­my­śle Che­micz­nym, orga­ni­zo­wa­nej przez fir­mę BPM.

Kędzie­rzyń­ska spół­ka była hono­ro­wym gospo­da­rzem waż­ne­go wyda­rze­nia w świe­cie pol­skie­go biz­ne­su. XIV Kon­fe­ren­cja Nauko­wo-Tech­nicz­na Remon­ty i Utrzy­ma­nie Ruchu w Prze­my­śle Che­micz­nym roz­po­czę­ła się 14 lip­ca.
Panel dys­ku­syj­ny orga­ni­zo­wa­ny był przez fir­mę BMP, któ­ra od ćwierć­wie­cza wpro­wa­dza inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia odpo­wia­da­ją­ce na potrze­by zmie­nia­ją­ce­go się ryn­ku.

Kon­fe­ren­cję otwo­rzył pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Paweł Stań­czyk. W ofi­cjal­nym otwar­ciu wzię­li udział tak­że czło­nek zarzą­du Gru­pa Azo­ty S.A. Zbi­gniew Paproc­ki oraz pre­zes spół­ki BMP Adam Grzesz­czuk. Na tere­nie kędzie­rzyń­skie­go zakła­du uczest­ni­cy mie­li oka­zję zoba­czyć klu­czo­we dla utrzy­ma­nia ruchu miej­sca, m.in. insta­la­cję kwa­su azo­to­we­go V oraz nową elek­tro­cie­płow­nię.

– Rosną­ca zło­żo­ność urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych spra­wia, że utrzy­ma­nie ruchu sta­je się coraz więk­szym wyzwa­niem. Klu­czo­we jest nowo­cze­sne podej­ście do tego zagad­nie­nia. To nie­zwy­kle waż­ne, ponie­waż dzia­ła­nia z zakre­su utrzy­ma­nia ruchu zapew­nia­ją peł­ną spraw­ność maszyn i urzą­dzeń, któ­re sta­no­wią bazę pro­duk­cji. Spraw­ność ta okre­śla zdol­ność zakła­du do reali­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i roz­wo­ju poszcze­gól­nych gałę­zi dzia­łal­no­ści – mówił pre­zes Paweł Stań­czyk.
W pro­gra­mie wyda­rze­nia zna­lazł się sze­reg pre­lek­cji i pane­li dys­ku­syj­nych poświę­co­nych utrzy­ma­niu ruchu. Pre­le­gen­ci i słu­cha­cze odwie­dzi­li tak­że sie­dzi­bę zwy­cięz­ców siat­kar­skiej Ligi Mistrzów

– klu­bu Gru­pa Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le. Wizy­tę w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zwień­czył rejs stat­kiem po Odrze. Przy­wró­ce­nie żeglow­no­ści tej dru­giej co do wiel­ko­ści pol­skiej rze­ki jest bowiem jed­nym z prio­ry­te­tów kędzie­rzyń­skiej spół­ki, któ­ra dys­po­nu­je m.in. por­tem śród­lą­do­wym na Kana­le Kędzie­rzyń­skim, któ­ry jest włą­czo­ny do tzw. Odrzań­skiej Dro­gi Wod­nej.

W ramach kon­fe­ren­cji już w Zako­pa­nem odby­ła się deba­ta pt. „Out­so­ur­cing, inso­ur­cing w utrzy­ma­niu ruchu – bla­ski i cie­nie…”. Udział w niej wzię­li m.in. Łukasz Kocur – dyrek­tor Depar­ta­men­tu Inwe­sty­cji w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. oraz Woj­ciech Blew, wice­pre­zes Gru­py Azo­ty Polyole­fins. Dys­ku­sja doty­czy­ła efek­tyw­ne­go pla­no­wa­nia dzia­łań z zakre­su utrzy­ma­nia ruchu, odpo­wied­nich pro­por­cji mię­dzy inso­ur­cin­giem i out­so­ur­cin­giem, a tak­że zna­cze­nia Prze­my­słu 4.0 dla pro­ce­su opty­ma­li­za­cji UR.

fot. Gru­pa Azo­ty

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting