Violetta Porowska mocno weszła w kampanię wyborczą

Sze­fo­wa PiS na Opolsz­czyź­nie już kil­ka razy spo­tka­ła się z miesz­kań­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la. Zabie­ga o ich gło­sy, zbie­ra­ła też pod­pi­sy pod listą wybor­czą.

W minio­ną śro­dę wice­wo­je­wo­da opol­ska Vio­let­ta Porow­ska spo­tka­ła się z miesz­kań­ca­mi na uli­cy Woj­ska Pol­skie­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Nama­wia­ła ich do gło­so­wa­nia na listę Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, a tak­że pro­si­ła o pod­pi­sy na listach popar­cia dla komi­te­tu wybor­cze­go.

– Jeź­dzi­my po całej Opolsz­czyź­nie z bil­l­bo­ar­dem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści na któ­rym wypi­sa­no, co uda­ło się zro­bić dla Pol­ski przez ostat­nie czte­ry lata – mówi Vio­let­ta Porow­ska. – Tam są wymie­nio­ne pro­gra­my, któ­re spra­wi­ły, że Pola­kom żyje się lepiej. Mamy taki plan na kolej­ne 4 lata, aby kon­ty­nu­ować kurs ku lep­szej Pol­sce.

Wie­lu miesz­kań­ców chęt­nie pod­pi­sy­wa­ło listy popar­cia dla PiS. Jeśli odma­wia­li to zazwy­czaj kul­tu­ral­nie, prze­ko­nu­jąc, że mają inne pre­fe­ren­cje wybor­cze. Pomi­mo, iż kam­pa­nia wybor­cza dopie­ro rusza, Vio­let­ta Porow­ska moc­no w nią weszła i już kil­ka razy gości­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Wice­wo­je­wo­da opol­ska jest lide­rem woje­wódz­kich struk­tur Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, a tak­że „jedyn­ką” na liście obo­zu zjed­no­czo­nej pra­wi­cy. Moc­no pra­cu­je na swój wynik wybor­czy. Ma bowiem nadzie­ję, że po wybo­rach pozo­sta­nie sze­fo­wą woje­wódz­kich struk­tur PiS. Ale to może zapew­nić tyl­ko dobry wynik w wybo­rach.

Vio­let­ta Porow­ska od 2002 jest człon­kiem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. W latach 2006 – 2014 zasia­da­ła w opol­skiej Radzie Mia­sta. W 2014 wybra­na do Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Opol­skie­go. Jest człon­kiem Rady Poli­tycz­nej Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. W stycz­niu powo­ła­no ja na sta­no­wi­sko wice­wo­je­wo­dy opol­skie­go. W wybo­rach samo­rzą­do­wych w 2010 i 2018 roku była kan­dy­dat­ką PiS na pre­zy­den­ta Opo­la. W 2019 zosta­ła wspo­mnia­ną prze­wod­ni­czą­cą struk­tur par­tii w woje­wódz­twie opol­skim. Poza pra­cą w samo­rzą­dzie była tak­że mene­dże­rem służ­by zdro­wia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting