Uwaga na oszustwo na “kwarantannę”

Kędzie­rzy­nia­nie maso­wo dosta­ją infor­ma­cje o rze­ko­mym nało­że­niu kwa­ran­tan­ny w związ­ku z zaka­że­niem koro­na­wi­ru­sem. Sane­pid ostrze­ga.

Prze­stęp­cy wyko­rzy­stu­ją nie­pew­ność miesz­kań­ców w związ­ku z powszech­nym zagro­że­niem nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi pan­de­mii. O pró­bach oszustw poin­for­mo­wa­ła Woje­wódz­ka Sta­cja Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­na.

Opol­ski Pań­stwo­wy Woje­wódz­ki Inspek­tor Sani­tar­ny ostrze­ga: miesz­kań­cy Opolsz­czy­zny i całej Pol­ski otrzy­mu­ją od popo­łu­dnia czwart­ko­we­go wia­do­mość sms o nało­że­niu kwa­ran­tan­ny. W tre­ści poda­ny jest link/adres do stro­ny. To jest oszu­stwo!” — napi­sał opol­ski oddział sane­pi­du.

Tłu­ma­czy, że może to być pró­ba wyłu­dze­nia danych lub inne nie­bez­piecz­ne dzia­ła­nie doty­czą­ce naszych danych zawar­tych w tele­fo­nie.

Pro­si­my o ostroż­ność i nie kli­ka­nie w prze­sła­ny link!!! PRZYPOMINAMY, że kwa­ran­tan­na nakła­da­na jest auto­ma­tycz­nie przy prze­kro­cze­niu gra­ni­cy lub na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­ne­go wcze­śniej wywia­du epi­de­mio­lo­gicz­ne­go przez pra­cow­ni­ków Pań­stwo­wej Inspek­cji Sani­tar­nej. Po skie­ro­wa­niu na kwa­ran­tan­nę oso­ba dosta­je pra­wi­dło­wy sms o nastę­pu­ją­cej tre­ści: “Jesteś na kwa­ran­tan­nie. Masz usta­wo­wy obo­wią­zek uży­wa­nia apli­ka­cji Kwa­ran­tan­na domo­wa. Jest dostęp­na w App­sto­re i Google Play.” — napi­sa­ła Mał­go­rza­ta Gude­łaj­tis, rzecz­nicz­ka opol­skie­go sane­pi­du.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting