Upamiętnili Powstańców Śląskich. Uroczystości pod pomnikiem na Pogorzelcu

W połu­dnie hołd boha­te­rom wal­ki o pol­skość Ślą­ska odda­li samo­rzą­dow­cy z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską na cze­le. Po połu­dniu na miej­scu poja­wił się woje­wo­da opol­ski i poli­ty­cy Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

W tym roku obcho­dzi­my 100. rocz­ni­cę Trze­cie­go Powsta­nia Ślą­skie­go. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu głów­ne obcho­dy zor­ga­ni­zo­wa­no 7 maja. Tego dnia, rów­no 100 lat temu, powstań­cy sto­czy­li bój z woj­ska­mi nie­miec­ki­mi wkra­cza­jąc na teren Kędzie­rzy­na. Wie­lu z nich pole­gło w trak­cie boha­ter­skiej wal­ki o przy­łą­cze­nie Gór­ne­go Ślą­ska do Pol­ski.

W piąt­ko­we połu­dnie pod pomni­kiem Powstań­ców Ślą­skich na Pogo­rzel­cu odsło­nię­to pamiąt­ko­wą tabli­cę zwią­za­ną z tą rocz­ni­cą. Kwia­ty zło­ży­li kędzie­rzyń­sko-koziel­scy samo­rzą­dow­cy z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską na cze­le. Obec­ni byli tak­że m.in. prze­wod­ni­czą­cy rady mia­sta Ire­ne­usz Wiśniew­ski, wice­pre­zy­dent Woj­ciech Jagieł­ło oraz rad­ni: Andrzej Kopac­ki, Michał Nowak, Kata­rzy­na Kukol­ka. Poja­wi­li się tak­że przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych.

W piąt­ko­we popo­łu­dnie na miej­scu kwia­ty zło­żył tak­że woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski, któ­ry w prze­mó­wie­niu pod­kre­ślał hero­izm posta­wy powstań­ców i przy­po­mi­nał, że trze­ba im sta­le skła­dać hołd. Kwia­ty zło­ży­li tak­że posłan­ka Kata­rzy­na Czo­cha­ra i rad­ni PiS: Seba­stian Szklar­czyk, Andrzej Krebs, Andrzej Lacho­wicz, Domi­nik Szu­sta­kie­wicz, były sena­tor Grze­gorz Pecz­kis, były woje­wo­da Bog­dan Toma­szek i inni sym­pa­ty­cy Pra­wi­cy.

W efek­cie Trze­cie­go Powsta­nia Ślą­skie­go Pol­ska otrzy­ma­ła znacz­nie więk­szą część Gór­ne­go Ślą­ska, co było nie do prze­ce­nie­nia w ogól­nym bilan­sie cywi­li­za­cyj­nym i gospo­dar­czym całe­go kra­ju. Bez Woje­wódz­twa Ślą­skie­go II Rzecz­po­spo­li­ta była­by kra­jem znacz­nie bied­niej­szym i o wie­le wol­niej się roz­wi­ja­ją­cym. Pol­ski prze­mysł i nauka nie odnio­sły­by tak wie­lu suk­ce­sów, jakie były ich udzia­łem w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting