Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

Od 2011 roku 1 mar­ca jest obcho­dzo­ny jako Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych – Świę­to upa­mięt­nia­ją­ce żoł­nie­rzy anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go i nie­pod­le­gło­ścio­we­go pod­zie­mia.

To wła­śnie 1 mar­ca 1951 roku w wię­zie­niu moko­tow­skim wyko­na­no wyrok śmier­ci na sied­miu człon­kach IV Zarzą­du Głów­ne­go Zrze­sze­nia „Wol­ność i Nie­za­wi­słość”: Łuka­szu Cie­pliń­skim, Mie­czy­sła­wie Kawal­cu, Józe­fie Bato­rym, Ada­mie Laza­ro­wi­czu, Fran­cisz­ku Bła­że­ju, Karo­lu Chmie­lu i Józe­fie Rzep­ce – żoł­nier­zach „dru­giej kon­spi­ra­cji”, któ­rzy po woj­nie wal­czy­li o wol­ną Pol­skę.

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w orga­ni­za­cji wraz z Miej­skim Ośrod­kiem Kul­tu­ry zapro­si­ły 2 mar­ca miesz­kań­ców nasze­go mia­sta do Domu Kul­tu­ry „Koź­le” na kon­cert „Nie giń Pol­sko”
w wyko­na­niu Andrze­ja Koła­kow­skie­go, pie­śnia­rza, poety i byłe­go dzia­ła­cza opo­zy­cyj­ne­go. Inspi­ra­cją kon­cer­tu było pie­lę­gno­wa­nie pamię­ci o naj­now­szej, histo­rii Pol­ski – o losie Żoł­nie­rzy Nie­złom­nych, któ­rych losy Andrzej Koła­kow­ski przej­mu­ją­co wyśpie­wał.

-Myślę, że taki kon­cert, wyda­rze­nie arty­stycz­ne, naj­le­piej tra­fi do odbior­ców, któ­rzy być może po raz pierw­szy zetknę­li się z infor­ma­cja­mi o tych posta­ciach — mówił Bole­sław Bez­eg, Dyrek­tor Muzeum Zie­mi Koziel­skiej – To dopie­ro siód­my raz kie­dy ofi­cjal­nie obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. — dodał.

Wśród uczest­ni­ków kon­cer­tu naj­licz­niej dopi­sa­li człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.
Sto­wa­rzy­sze­nie co roku anga­żu­je się w orga­ni­za­cję obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych w naszym mie­ście. W tym roku w pro­gra­mie obcho­dów: kon­kurs pla­stycz­ny.

Żoł­nie­rze Wyklę­ci – Boha­te­ro­wie Nie­złom­ni” skie­ro­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, uro­czy­sta Msza Świę­ta w inten­cji Żoł­nie­rzy Wyklę­tych w Para­fii św. Euge­niu­sza de Maze­nod w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­ra będzie odpra­wio­na 11 mar­ca o godzi­nie 18:00 oraz wyjazd człon­ków i sym­pa­ty­ków Sto­wa­rzy­sze­nia na uro­czy­sto­ści przy tabli­cy majo­ra Łupasz­ki we wsi Kró­lo­we i do Babic w gm. Babo­rów na uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce zamor­do­wa­nych przez Ukra­iń­ców z puł­ku poli­cyj­ne­go SS Gali­zien miesz­kań­ców Huty Pie­niac­kiej na Zie­mi Tar­no­pol­skiej.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting