Ukraińska dziennikarka w Kędzierzynie-Koźlu. Powiat ruszył z kampanią społeczną

Poznaj­cie Vik­to­rię — dzien­ni­kar­kę z Ukra­iny, któ­ra tra­fi­ła do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Jest autor­ką fil­mów doku­men­tal­nych, pro­wa­dzi­ła pro­gra­my w kijow­skiej tele­wi­zji. Gdy nad ranem usły­sza­ła wybu­chy bomb, spa­ko­wa­ła cór­kę i wyje­cha­ła. Zna­la­zła się w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Będzie reali­zo­wać mate­ria­ły wideo, opo­wia­dać histo­rie ludzi, któ­rzy do nas tra­fi­li, ale będzie też prak­tycz­nym prze­wod­ni­kiem dla Ukra­iń­ców, któ­rzy ucie­ka­jąc przez woj­ną zna­leź­li się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Zoba­czy­cie ją w róż­nych czę­ściach mia­sta i powia­tu, wszę­dzie tam, gdzie dzie­je się coś waż­ne­go, coś o czym jej roda­cy koniecz­nie powin­ni usły­szeć. Mate­ria­ły reali­zo­wa­ne są w języ­ku ukra­iń­skim, ale są też tłu­ma­czo­ne na język pol­ski.

Pierw­sze odcin­ki wystar­to­wa­ły na powia­to­wej przy­sta­ni „Szkwał” w Koź­lu, gdzie prze­by­wa kil­ka rodzin z Ukra­iny. Będzie­cie mogli posłu­chać ich dra­ma­tycz­nych histo­rii. Tam mie­ści się też maga­zyn dla uchodź­ców.

Jak sama powie­dzia­ła, jej jedy­ną bro­nią w obro­nie ojczy­zny było sło­wo. Opusz­cza­jąc Ukra­inę stra­ci­ła nawet to. Teraz wra­ca do zawo­du i tego, co potra­fi robić naj­le­piej.

- To tu w woje­wódz­twie opol­skim zna­la­złam schro­nie­nie, herb wasze­go woje­wódz­twa jest bar­dzo podob­ny do fla­gi ukra­iń­skiej, herb wasze­go powia­tu to rów­nież żół­te i nie­bie­skie bar­wy, a to jak bar­dzo bli­scy jeste­śmy sobie men­tal­nie i ducho­wo mogą teraz odczuć tysią­ce ludzi przy­jeż­dża­ją­cych na teren Pol­ski – mówi w pierw­szym odcin­ku.

Mate­ria­ły wideo znaj­dzie­cie wkrót­ce na Face­bo­oku, wpi­su­jąc #Vic­to­ria­Fo­rU­kra­inians. Reali­zo­wa­ne są w ramach kam­pa­nii spo­łecz­nej Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod patro­na­tem sta­ro­sty Paw­ła Maseł­ki.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting